Профил на купувача до 15.04.16 г.

Плащания към контрагенти през април 2016 г.

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор по поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2014-0002 и с предмет:„Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, чрез платежни карти, издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции” е изпратена в АОП под номер 03-00-2002/26.04.2016 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т. 6.5. от Ра ..

Плащания към контрагенти през март 2016 г.

Открита процедура с предмет: ОПО-1-15 с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив по обособени позиции на: А) Тръби, кухи профили, продълговати заготовки и пръти; Б) Плосковалцувани продукти от стомана”

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 16.08.2016 г. (вторник) от 09.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под номер 00197-2016-0015 на 12.04.2016 г. и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL ..

Открита процедура с предмет: ОП-1-14 с предмет: “Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Ценовите оферти на допуснатите участници „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД; „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД;  „Мост Енерджи” АД; „Енерджи Съплай” ЕООД и „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД ще бъдат отворени на 10.08.2016 г. (сряда) от 09.00 часа в Заседателната зала. Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 00197-2016-0014 на 12.04.2016 г. и е видима на http://rop3-app1.aop.bg:77 ..

Публична покана с предмет: ПП-10 с предмет: “Добавяне на допълнителна функционалност (разширение) на част от съществуващата IT инфраструктура във “ВиК” ЕООД - Пловдив, чрез допълнителни технически средства и предоставяне на услуги за изграждане на централизирана с

Поканата е публикувана в електронния регистър на АОП под № 9052328 на 11.04.2016 г. и е достъпна на http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052328


Открита процедура с предмет: ОПО-1-13 с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на резервни части за водомери за студена вода производство на “Беласица” АД- Петрич от Ду15 мм до Ду100 мм и от Qmax3 m3/h до Qmax 150 m3/h”и за

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП на 08.04.2016 г. с идентификационен номер 00197-2016-0013 и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335313533


Открита процедура с предмет: ОПО-1-12 с предмет: „Доставка и монтаж на външни и вътрешни гуми за целия автомобилен парк на „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под номер 00197-2016-0012 на 08.04.2016 г. и е достъпна на следния адрес:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335313439
Открита процедура с предмет: ОП-1-11 с предмет:"Доставка по обос. позиции: А)Доставка, монтаж, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 – DN200 mm; Б)Доставка на електронни ултразвукови водомери от DN15 – DN80 mm;В)

“Открита процедура за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Доставка, монтаж, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 – DN200 mm; Б) Доставка на електронни ултразвукови водомери от DN15 – DN80 mm; В) Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери за водопроводи с размери от DN150 – DN2000 mm” е публикувана в електронната страница на ..

Открита процедура с предмет: ОПО-1-10 с предмет: „Доставка на флокулант за обезводняване на утайки от селищни ПСОВ, експлоатирани от “ВиК” ЕООД - Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под номер 00197-2016-0010 на 06.04.2016 г. и е достъпна на следния адрес:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333334393931


Открита процедура с предмет: ОПО-1-09 с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на нови товарни високопроходими автомобили - тип пикап”

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП с идентификационен номер 00197-2016-0009 на 01.04.2016 г. и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333334363734


Открита процедура с предмет: ОПО-1-08 с предмет: “Ремонт на степен на въздуходувки с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части, за ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив по обособени позиции: А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S,

Процедурата е публикувана под идентификационен номер в АОП 00197-2016-0008 на 30.03.2016 г. и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333334353132


Публична покана с предмет: ПП-9 с предмет: “Откриване на банкова сметка и депозиране на парични средства с цел издаване на банкова гаранция за изпълнение във връзка със сключен Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9051793 на 29.03.2016 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051793Открита процедура с предмет: ОПО-1-07 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на бетонови изделия, по приложена примерна спецификация"

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с индивидуален идентификационен номер 00197-2016-0007 на 25.03.2016 г. и е достъпна на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333334333032


Публична покана с предмет: ПП-8 с предмет: Електрически и електромеханичен ремонт на силови разпределителни трансформатори с мощност от 20 до 1000 kVA

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9051654 на 24.03.2016 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051654Открита процедура с предмет: ОП-1-06 с предмет: "Доставка на помпени агрегати за питейни и отпадни води за нуждите на "ВиК" ЕООД по класове"

Процедурата е публикувана в РОП под индивидуален идентификационен номер 00197-2016-0006 на 21.03.2016 г. и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333334303630Обявление за възложена поръчка е изпратено в АОП с наш изх. ..

Открита процедура с предмет: ОПО-1-05 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ: „Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи”

Процедурата е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под номер 00197-2016-0005 на 17.03.2016 г. и е достъпна на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333333393539Плащания към контрагенти през февруари 2016 г.

Открита процедура с предмет: ОПО-1-04 с предмет:“Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособени позиции: А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S, GM 25S и GM 10S; Б) „Хафи”, тип ABU 30.8-1

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2016-0004 и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333333383937

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР

Открита процедура по опростени правила с предмет: „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на специално работно облекло и лични предпазни средства по следните обособени позиции: А) Изработка и доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация; Б) Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на лични предпазни средства по прилож ..

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор с предмет: "Покупка чрез карти за безналично плащане на горива/бензин А95Н, бензин А98Н, дизелово гориво и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове Adblue или еквивалент/, за МПС, собственост на „ВиК” ЕООД - Пловдив" с уникален идентификационен номер в Регистър на обществените поръчки 00197-2014-0019, е изпратена с изх. № 03-00-954/02.03.2016 ..

Публична покана с предмет: ПП-7 с предмет:“Услуги извършвани от доктори по дентална медицина за работниците и служителите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Поканата е публикувана в електронната страница на АОП под № 9050572 на 19.02.2016 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050572

Информация за изпълнени договори

Информации за приключени договори по позиции А и Б на поръчка с предмет: “Юридическо обслужване на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив в следните области на правото: гражданско, облигационно, вещно, търговско, административно, трудово право и други, по обособени позиции: А) Юридически обслужване на абонаментен принцип; Б) Завеждане и водене на дела от името на “Водоснабдяване и кан ..

Плащания към контрагенти през януари 2016 г.

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор по обособена позиция Г) Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции, от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2013-0011 и предмет: “Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, по следните обособени позиции: A)& ..

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор по обособена позиция Б) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на Република България, чрез използване на софтуер на Изпълнителя, от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2013-0011 и предмет: “Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за або ..

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор по обособена позиция А) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на град Пловдив и област Пловдив, чрез използване на софтуер на Възложителя, с комуникационна свързаност и връзка на Изпълнителя, от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2013-0011 и предмет: “Събир ..

Открита процедура с предмет: ОПО-4-03 с предмет: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа, предоставяща мобилни услуги и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на “Вод

Договарянето ще бъде проведено на 31.03.2016 г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. При провеждане на договарянето имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично нотариално заверено пълномощно за договаряне на условията и цените.Оценките на участниците преди провеждане на договарянето са следните:  „БТК” ЕАД – общ ..

Публична покана с предмет: ПП-6: „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на предпазни обувки, ботуши, работни ръкавици, непромокаеми дрехи и друго предпазно облекло по приложена примерна спецификация”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9050079 на 03.02.2016 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050079


Публична покана с предмет: ПП-5: : „Изработка и доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9050056 на 02.02.2016 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050056


Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор по обособени позиции В) Връзки тип „Жибо” за връзка между етернитови тръби, между етернитови и полиетиленови тръби, между полиетиленови тръби. Универсални фланшови адаптори и Г) Стоманени фланци, от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2012-0004 и предмет: “Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловд ..

Публична покана с предмет: ПП-4: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Система за отдалечено наблюдение на основни параметри на SCADA и SMS известяване на аварии на ПСОВ – Стамболийски чрез диспечерски център в ПСОВ – Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9049857на 26.01.2016 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049857Открита процедура с предмет: ОПО-1-02 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на натриев хипохлорит и течен хлор"

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 00197-2016-0002 и е видима на следния електронен адрес http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL


Плащания към контрагенти през декември 2015 г.

Публична покана с предмет: ПП-3 с предмет: “Доставка на лицензи за ползване на операционни системи и пакети за обработка на текст и електронни таблици за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Поканата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 9049434 на 07.01.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049434

Публична покана с предмет: ПП-2 с предмет: “Доставка на винетни стикери за МПС, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

В раздел Разяснение е публикувано уточнение относно видовете винетни стикери.

Поканата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 9049333 на 04.01.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049333


Открита процедура с предмет: ОП-4-01 с предмет:Покупка чрез карти за безналично плащане на горива за МПС, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по позиции

Решение за промяна е публикувано в АОП и е видимо на следния адрес: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=705467&newver=2Решението за откриване на процедура на договаряне без обявление е публикувано в АОП под номер 00197-2016-0001 и е видимо на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63 ..

Публична покана с предмет: ПП-1 с предмет: “Изпитване на отпадъци от Пречиствателни станции за отпадъчни води в град Пловдив и област Пловдив”

Поканата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 9049329 на 04.01.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049329


Открита процедура с предмет: ОПО-4-13 с предмет:Юридическо обслужване на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив в следните области на правото: гражданско, облигационно, вещно, търговско, административно, трудово право и други, по обособени позиции

Процедурата на договаряне без обявление е публикувана в електронната страница на АОП под номер 00197-2015-0013 на 23.12.2015 г.


Плащания към контрагенти през ноември 2015 г.

Публична покана с предмет: ПП-23 с предмет:“Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по позиции: А) Застраховане „Обща гражданска отговорност”; Б) Застраховане по „Обща гражданска отговорност на ЛИК”;

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9048474 на 03.12.2015 г. 

Открита процедура с предмет: ОП-1-11: “Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение (НН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под номер 00197-2015-0012 на 02.12.2015 г. и е достъпна на следния адрес: 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333330383631


Открита процедура с предмет: ОПО-1-12 с предмет: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа, предоставяща мобилни услуги и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на “ВиК

Процедурата е прекратена с Решение 11/12.01.2016 г.

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2015-0011 на 30.11.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333330373637


Плащания към контрагенти през октомври 2015 г.

Публична покана с предмет: ПП-22 с предмет:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по приложена примерна спецификация”

Поканата е публикувана в електронната страница на АОП под № 9047420 на 09.11.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047420


Публична покана с предмет: ПП-21 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на крепежни изделия за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9047373 на 06.11.2015 г. и е достъпна на следния електронен адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047373
Открита процедура с предмет: ОПО-1-10 с предмет: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „Ви

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 18.02.2016 г. (четвъртък) от 09,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. Допуснати участници преди отваряне на ценовите оферти са както следва:   По обособена позиция А)-  ЗК „Лев Инс” АД – София;-  ЗАД „Армеец” АД – София;-  „ДаллБог:Живот и Здраве” АД – София;-  „ОЗК-Застраховане” АД – София;-  ЗАД „Булстрад ВИГ” – София;- ..

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2013-0007 и предмет: “Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В110В и минибагери Кубота КХ41-3, собственост на “ВиК” ЕООД - Пловдив”, е изпратена в РОП с изх. № 03-00-4169 от 04.11.2015 г.  Договорът се счита за изпълнен на основание т. 8, последно предло ..

Публична покана с предмет: ПП-20 с предмет:"Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по позиции: А) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив със задължителна застрахов

Поканата е публикувана в електронната страница на АОП под № 9047252 на 03.11.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047252


Публична покана с предмет: ПП-19 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобили марка “ИСУЗУ”, собственост на “ВиК” ЕООД – Пловдив, с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9047220 на 02.11.2015 г. и е достъпна на следния електронен адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047220


Открита процедура с предмет: ОП-4-09 с предмет: “Третиране (оползотворяване) на отпадъци получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ на територията на област Пловдив, класифицирани по реда на НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците обн., ДВ, бр. 66 от 8

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 00197-2015-0009 на 28.10.2015 г. и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333239393234


Открита процедура с предмет: ОПО-4-08 с предмет: "Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност и други продукти за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Процедурата на договаряне без обявление е открита с Решение № 258/20.10.2015 г. на Управителя на Дружеството и е с идентификационен номер в АОП 00197-2015-0008 от 20.10.2015 г.

Открита процедура с предмет: ОП-1-07 с предмет: “Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А/ Водовземни скоби, връзки и свързващи елементи и изделия; Б/ Възвратни клапи и смукатели с клапа и цедка”

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 09.12.2015 г. (сряда) от 09.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. Резултатите от оценяването на офертите по критерии за оценка преди отваряне на ценовите оферти са както следва: По обособена позиция А – единствен допуснат участник „Мултиком” ООД – Пловдив, чи ..

Плащания към контрагенти през септември 2015 г.

Публична покана с предмет: ПП-18 с предмет: “Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси “VON ROLL” и “SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив”

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9046796 на 15.10.2015 г. и е достъпна на следния електронен адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9046796


Открита процедура с предмет: ОПО-1-06 с предмет:„Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, по следните обособени позиции: A) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 04.12.2015 г. (петък) от 09,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. Резултатите от оценяването на офертите по критерии за оценка преди отваряне на ценовите оферти са както следва: По обособена позиция А – единствен допуснат участник „Български пощи” ЕАД – Пловдив, който е предложил по критерий за оценка К2 – Брой пунк ..

Публична покана с предмет: ПП-17 с предмет: “Разширяване на функционалността на информационната система на „ВиК” ЕООД – Пловдив чрез добавяне на модули за обработка на данни за водомерно стопанство и аварии”

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9046281 на 29.09.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9046281


Открита процедура с предмет: Открита процедура по опростени правила ОПО-1-05: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Застраховане на моторните превозни средс

Процедурата е прекратена с Решение № 250 от 15.10.2015 г., видно в досието на поръчката и на следния адрес http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=692501&newver=2Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2015-0005 на 28.09.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal& ..

Плащания към контрагенти през август 2015 г.

Публична покана с предмет: ПП-16 Публична покана с предмет:“Почистване и възстановяване дебита на 16 (шестнадесет) броя тръбни кладенци, експлоатирани от „ВиК” ЕООД – Пловдив, на територията на град Пловдив и област Пловдив”

Публичната покана е публикувана в електронната страница на АОП под № 9045979 на 16.09.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045979


Плащания към контрагенти през юли 2015 г.

Информация за изпълнени договори

Информация за изпълнен договор по поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 0197-2012-0021 и предмет: "Доставка и монтаж на водомери за студена вода за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив" е изпратена в РОП с наш изх. № 03-00-2862 от 10.08.2015 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т. 6.6. от раздел шести "Прекратяване" поради изтичане на срока на действие.Информация за изпълнен догов ..

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор по обособена позиция А) Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиетилен и стомана,от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2012-0004 и предмет: “Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А) Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиети ..

Публична покана с предмет: ПП-15 с предмет: „Изграждане на водопровод по общински пътища и път III-805, свързващ водопроводните мрежи на с. Радиново и гр. Пловдив в землището на с. Радиново и с. Костиево, община Марица, Етапи I, II, III и IV”

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9044617 на 07.08.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9044617


Публична покана с предмет: ПП-14 с предмет: Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на резервни части за трактори ЮМЗ, МТЗ и Т16М и фадроми L220, KCC100 и JCB”

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9044464 на 03.08.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9044464


Възстановяване на гаранция за изпълнен договор

Открита процедура с предмет: Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEWHOLLANDLB 95B, В110В и минибагери Кубота КХ41-3, собственост на “ВиК” ЕООД - Пловдив” с идентификационен номер в РОП 00197-2013-0007

Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-79/05.07.2013 г. (парична) е възстановена на изпълнителя "Инженеринг - НМ" ООД - София на 31.07.2015 г. съгласно т. 7.2 от договора.

Възстановяване на гаранции за изпълнени договори

Открита процедура с предмет: "Доставка на спирателна арматура, обособена по позиции: А/Резбови спирателни кранове – сферични, кеглови и шибърни, за външен монтаж; Б/ Фланшови шибърни спирателни кранове и кранове тип “Бътерфлай” за водоснабдителната мрежа и съоръженията за питейна вода; В/ Автоматични въздушници за водоснабдителната мрежа за питейна вода", с идентификационен номер в РОП ..

Публична покана с предмет: ПП-13 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на водовземни скоби, връзки и свързващи елементи и изделия, по приложена примерна спецификация”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9044098 на 22.07.2015 г.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР

Открита процедура по опростени правила с предмет: „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по обособени позиции на: А) Подземни пожарни хидранти и резервни части към тях; Б) Надземни пожарни хидранти и резервни части към тях”,с идентификационен номер в РОП 00197-2013-0002 Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-73/ 28.06.2013 г. за доставка на стоки е възстановена по банков път ..

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ

Открита процедура с предмет: „Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А) Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиетилен и стомана; Б)Водовземни скоби за чугунени, стоманени, азбестоциментови тръби. Фланци чугунени редуциращи; В)Връзки тип „Жибо” за връзка между етернитови тръби, между етернитови и полиетиленови тръби, ..

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

Информация за изпълнен договор по обособена позиция Б) Водовземни скоби за чугунени, стоманени, азбестоциментови тръби. Фланци чугунени редуциращи,от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2012-0004 и предмет: “Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А) Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, по ..

Плащания към контрагенти през юни 2015 г.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

Информация за изпълнен договор по обособена позиция Г) Регулатори на налягане от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2012-0022 и предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на водопроводна арматура по следните обособени позиции: А) Чугунени шибърни тротоарни спирателни кранове; Б) Чугунени сферични тротоарни спирателни кранове; В) Полиацетатни шибърн ..

Публична покана с предмет: ПП-12 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Инфраструктурно осигуряване на Промишлено-търговска зона Куклен, местност „Капсида” – първи, втори и трети етап”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9043755 на 13.07.2015 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9043755


Публична покана с предмет: ПП-11 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на консумативи, реактиви и химикали по следните обособени позиции: А) Тест набори и консумативи за работа със спектрофотометри NOVA 400, NOVA 60 и PHARO

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9043506 на 06.07.2015 г.  и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9043506Плащания към контрагенти през май 2015 г.

Публична покана с предмет: ПП-10 Публична покана с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на лагери, уплътнители за помпи и електроди по приложена примерна спецификация"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9042574 на 08.06.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042574
Публична покана с предмет: ПП-9 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Ремонт и преустройство на съществуващи и монтаж на нови подемни съоръжения на обектите на територията на „В и К” ЕООД – Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9042371 на 02.06.2015 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042371Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор по обособена позиция Д) Автоматични поплавък вентили от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2012-0022 и предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на водопроводна арматура по следните обособени позиции: А) Чугунени шибърни тротоарни спирателни кранове; Б) Чугунени сферични тротоарни спирателни кранове; В) Полиацетатни шибъ ..

Публична покана с предмет: ПП-8 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9042323 на 01.06.2015 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042323Публична покана с предмет: ПП-7 Публична покана с предмет: “Ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане – съдове, работещи под налягане, и устройства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9042250 на 28.05.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042250


Публична покана с предмет: ПП-6 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9042238 на 28.05.2015 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042238


Открита процедура с предмет: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ОПО-1-04 “Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В110В и минибагери Кубота КХ41-3, собственост на “ВиК” ЕООД - Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под номер 00197-2015-0004 на 20.05.2015 г.

Плащания към контрагенти през април 2015 г.

Публична покана с предмет: ПП-5 Публична покана с предмет: "Доставка на каучукови изделия за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив по приложена примерна спецификация"

Публичната покана е публикувана в електронната страница на РОП под № 9041842 от 18.05.2015 година и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041842

Възстановяване на гаранции за изпълнени договори

Открита процедура с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на водопроводна арматура по следните обособени позиции: А) Чугунени шибърни тротоарни спирателни кранове; Б) Чугунени сферични тротоарни спирателни кранове; В) Полиацетатни шибърни тротоарни спирателни кранове; Г) Регулатори на налягане; Д) Автоматични поплавък вентили” с идентификационен номер в РОП 00197-2012-0022 ..

Публична покана с предмет: ПП-4 Публична покана с предмет: "Извършване на консултации и прегледи от специалисти на работещите във “ВиК” ЕООД - Пловдив"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9041651 на 12.05.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041651


Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на водомери за студена вода за нуждите на “ВиК” ЕООД - Пловдив”, с идентификационен номер в РОП 00197-2012-0021.

Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-26/12.03.2013 г. е възстановена по банков път на Изпълнителя - "Мултиком" ООД - Пловдив на 15.04.2015 г. съгласно чл. 5.6.1. от договора.Плащания към контрагенти през март 2015 г.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на резервни части за ремаркета и  полуремаркета, за автомобили и мотоциклети, за превозни средства с каросерия тип фургон и други”, с идентификационен номер в РОП 00197-2012-0023 Информация за приключен договор е изпратена в АОП под номер 03-00-12 ..

ОБЯВА ЗА Събиране, нарязване, приемане и изкупуване на метални отпадъци (черни и цветни), и на оловни акумулаторни батерии

Обявата е публикувана и във вестник "Марица" на 02.04.2015 г.

Публична покана с предмет: ПП-3 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: Електрически и електромеханичен ремонт на силови разпределителни трансформатори с мощност от 20 до 1000 kVA

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9040348 на 31.03.2015 г.Открита процедура с предмет: ОП-1-03 с предмет:“Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А) Пожарни хидранти и резервни части към тях, в т.ч. А1) Подземни пожарни хидранти и резервни части към тях, А2) Надземни пожарни хидранти и ре

Cъгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 02.07.2015 г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. Резултатите от оценяването на офертите по критерии за оценка преди отваряне на ценовите оферти са както следва: По обособени позиции А, Б, Е и Ж – единствен допуснат участник „Мултиком” ООД ..

Открита процедура с предмет: Процедура на договаряне без обявление с предмет ОПО-4-02: "Избор на изпълнител за отпускане на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив на банков кредит в размер на 3 900 000 лева за оборотни средства”

Решението за откриване на процедурата е публикувано в Регистър обществени поръчки на 17.03.2015 година и е с идентификационен номер 00197-2015-0002.


Плащания към контрагенти през февруари 2015 г.

Открита процедура с предмет: ОП-1-01 с предмет: "Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А/ Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиетилен и стомана; Б/ Водовземни скоби, връзки и свърз

Cъгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 02.07.2015 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. Резултатите от оценяването на офертите по критерии за оценка преди отваряне на ценовите оферти са както следва:По обособена позиция А – единствен допуснат участник „МАТ” ООД – Разград, койт ..

Плащания към контрагенти през януари 2015 г.

Публична покана с предмет: ПП-2 Публична покана с предмет: "Услуги извършвани от доктори по дентална медицина за работниците и служителите на „ВиК” ЕООД – Пловдив"

Поканата е публикувана под № 9038793 на 11.02.2015 г. в електронната страница на РОП.

Публична покана с предмет: ПП-1 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на касети с тонер за лазерни принтери и копирни машини, консумативи за мастиленоструйни и матрични принтери"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9038244 на 22.01.2015 г. и е достъпна на следния адрес:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038244

Плащания към контрагенти през декември 2014 г.

Плащания към контрагенти през ноември 2014 г.

Публична покана с предмет: Публична покана с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по приложена примерна спецификация"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9037425 на 13.12.2014 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037425


Публична покана с предмет: “Изготвяне на технически проект за обект: „Рекултивация на депо за утайки от ПСОВ – Пловдив”.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9037217 на 09.12.2014 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037217


Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикаченитe по-долу файлoве: 


Плащания към контрагенти през октомври 2014 г.

Публична покана с предмет: Публична покана с предмет: "Доставка на крепежни изделия за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9036956 на 03.12.2014 година и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9036956


Открита процедура с предмет: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ: „Предоставяне на услуги по животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.: групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”, доброволн

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с индивидуален идентификационен номер 00197-2014-0031 на 02.12.2014 г. и е видна на следния линк:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=635994&newver=2


Публична покана с предмет: “Изпитване на отпадъци от Пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9036903 на 02.12.2014 г.

Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачените   по-долу файлoве: 


Открита процедура с предмет: Открита процедура по опростени правила ОПО-1-30: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на резервни части за ремаркета и полуремаркета, за автомобили и мотоциклети, за превозни средства с каросерия тип фургон и други”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с индивидуален идентификационен номер 00197-2014-0030 на 02.12.2014 г. и е видна на следния линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333139373639


Открита процедура с предмет: Процедура на договаряне без обявление с предмет ОПО-4-29: "Въоръжена охрана на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Поръчката е публикувана в електронната страница на РОП с уникален идентификационен номер 00197-2014-0029 

Публична покана с предмет: Публична покана с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по приложена примерна спецификация"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под номер № 9036734 на 27.11.2014 г. и е достъпна на посочения адрес. За повече информация отворете прикачените файлове

Публична покана с предмет: ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобили марка “ИСУЗУ”, собственост на “ВиК” ЕООД – Пловдив, с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9036645 на 26.11.2014 г. 

Документацията и образците за поканата са достъпни в прикачените файлове.


Публична покана с предмет: Публична покана: "Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност, екстракционен бензин и други продукти за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9036567 на 25.11.2014 г.

Публична покана с предмет: Публична покана с предмет: "Доставка на канцеларски стоки, принтерна хартия, термохартия и ролки за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”.

Поканата е публикувана в РОП под № 9036294 на 20.11.2014 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9036294

Публична покана с предмет: Публична покана: "Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност, екстракционен бензин и други продукти за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив"

Поканата е оттеглена на 17.11.2014 г.

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП на 12.11.2014 г. под № 9035947 

Публична покана с предмет: ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобили марка “ИСУЗУ”, собственост на “ВиК” ЕООД – Пловдив, с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части”

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9035611 на 05.11.2014 г. 

Документация и образци за конкретната покана са достъпни в прикачените файлове.


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Открита процедура с предмет: Открита процедура: "Избор на доставчик на ел. енергия ниско напрежение (НН) и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив”

С отговор по постъпило запитване по процедурата може да се запознаете в прикачения файл.Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2014-0028 на 22.10.2014 г. и е достъпна на следния линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F63617365266361 ..

Публична покана с предмет: Публична покана с предмет: "Доставка на крепежни изделия за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9034741 на 16.10.2014 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9034741

Документацията за участие е достъпна на прикачените файлове.

Публична покана с предмет: Публична покана с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по приложена примерна спецификация"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9034635 на 14.10.2014 г. и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9034635

Открита процедура с предмет: Открита процедура по опростени правила: "Избор на изпълнител за отпускане на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив на банков кредит в размер на 3 900 000 лева за оборотни средства”

Процедурата е прекратена с Решение № 365/18.11.2014 г., което може да отворите от прикачения файл.С Отговор по постъпило запитване по процедура може да се запознаете на прикачения по-долу файл. Решение за промяна е публикувано на 14.10.2014 г. в РОП и е достъпно на следния адрес: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=628549&newver=2, както и в прикачените файлове в досието на процедур ..

Публична покана с предмет: “Доставка на канцеларски стоки, принтерна хартия, термохартия и ролки за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”.

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП на 07.10.2014 г.


Открита процедура с предмет: Открита процедура по опростени правила: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на 5 (пет) броя комбинирани багер-товарачи"

Cъгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовата оферта на допуснатия участник ще бъде отворена на 26.09.2014 г. (петък) от 09.30 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на ..

Открита процедура с предмет: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Застраховане на моторните превозни сред

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив със задължителна застраховка “Гражданска отговорност”; Б) Застраховане на моторните превозни средства, собственост н ..

Открита процедура с предмет: Открита процедура по опростени правила: “Ремонт на степен на въздуходувки “Аерцен” тип GM 150 S, GM 50 L, GM 35 S, GM 25 S и GM 10 S, с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части"

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че: Ценовата оферта на допуснатия участник ще бъде отворена на 19.09.2014 г. (петък) от 09.30 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на ..

Открита процедура с предмет: Отрита процедура по опростени правила с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив по обособени позиции на: А) Тръби, кухи профили, продълговати заготовки и пръти; Б) Плосковалцувани продукти от стомана"

Поръчката е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2014-0017 на 20.06.2014 г.Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 16.07.2014 г.Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 23.07.2014 г. Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 07.10.2014 г. (вторник) от 09.30 ..

Открита процедура с предмет: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ: “Доставка и монтаж на външни и вътрешни гуми за целия автомобилен парк на „В и К” ЕООД – Пловдив"

Процедурата е публикувана под номер 00197-2014-0016 на 18.06.2014 г. в електронната страница на РОП Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 22.08.2014 г. (петък) от 15:00 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата ..

Открита процедура с предмет: Открита процедура с предмет: "Третиране (включително транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места, получени от пречистване на отпадъчни вод

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 19.09.2014 г. (петък) от 09.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на ..

Открита процедура с предмет: Открита процедура с предмет: "Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив"

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 27.08.2014 г. (сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средст ..

Преглед на архивните обществени поръчки

Лица за контакт:

  • Катерина Дончева – Юрисконсулт - 032/ 605 955
  • инж. Невяна Божилова - Главен Експерт "Обществени поръчки" - 032/ 605 945
  • Тел./ Факс: 032 635 431
  • e-mail: vik_op@vik.bg