Профил на купувача до 15.04.16 г.

Плащания към контрагенти през април 2016 г.

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор по поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2014-0002 и с предмет:„Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, чрез платежни карти, издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции” е изпратена в АОП под номер 03-00-2002/26.04.2016 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т. 6.5. от Ра ..

Плащания към контрагенти през март 2016 г.

Плащания към контрагенти през февруари 2016 г.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР

Открита процедура по опростени правила с предмет: „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на специално работно облекло и лични предпазни средства по следните обособени позиции: А) Изработка и доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация; Б) Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на лични предпазни средства по прилож ..

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор с предмет: "Покупка чрез карти за безналично плащане на горива/бензин А95Н, бензин А98Н, дизелово гориво и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове Adblue или еквивалент/, за МПС, собственост на „ВиК” ЕООД - Пловдив" с уникален идентификационен номер в Регистър на обществените поръчки 00197-2014-0019, е изпратена с изх. № 03-00-954/02.03.2016 ..

Информация за изпълнени договори

Информации за приключени договори по позиции А и Б на поръчка с предмет: “Юридическо обслужване на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив в следните области на правото: гражданско, облигационно, вещно, търговско, административно, трудово право и други, по обособени позиции: А) Юридически обслужване на абонаментен принцип; Б) Завеждане и водене на дела от името на “Водоснабдяване и кан ..

Плащания към контрагенти през януари 2016 г.

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор по обособена позиция Г) Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции, от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2013-0011 и предмет: “Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, по следните обособени позиции: A)& ..

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор по обособена позиция Б) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на Република България, чрез използване на софтуер на Изпълнителя, от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2013-0011 и предмет: “Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за або ..

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор по обособена позиция А) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на град Пловдив и област Пловдив, чрез използване на софтуер на Възложителя, с комуникационна свързаност и връзка на Изпълнителя, от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2013-0011 и предмет: “Събир ..

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор по обособени позиции В) Връзки тип „Жибо” за връзка между етернитови тръби, между етернитови и полиетиленови тръби, между полиетиленови тръби. Универсални фланшови адаптори и Г) Стоманени фланци, от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2012-0004 и предмет: “Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловд ..

Плащания към контрагенти през декември 2015 г.

Плащания към контрагенти през ноември 2015 г.

Плащания към контрагенти през октомври 2015 г.

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2013-0007 и предмет: “Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В110В и минибагери Кубота КХ41-3, собственост на “ВиК” ЕООД - Пловдив”, е изпратена в РОП с изх. № 03-00-4169 от 04.11.2015 г.  Договорът се счита за изпълнен на основание т. 8, последно предло ..

Плащания към контрагенти през септември 2015 г.

Плащания към контрагенти през август 2015 г.

Плащания към контрагенти през юли 2015 г.

Информация за изпълнени договори

Информация за изпълнен договор по поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 0197-2012-0021 и предмет: "Доставка и монтаж на водомери за студена вода за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив" е изпратена в РОП с наш изх. № 03-00-2862 от 10.08.2015 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т. 6.6. от раздел шести "Прекратяване" поради изтичане на срока на действие.Информация за изпълнен догов ..

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор по обособена позиция А) Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиетилен и стомана,от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2012-0004 и предмет: “Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А) Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиети ..

Възстановяване на гаранция за изпълнен договор

Открита процедура с предмет: Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEWHOLLANDLB 95B, В110В и минибагери Кубота КХ41-3, собственост на “ВиК” ЕООД - Пловдив” с идентификационен номер в РОП 00197-2013-0007

Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-79/05.07.2013 г. (парична) е възстановена на изпълнителя "Инженеринг - НМ" ООД - София на 31.07.2015 г. съгласно т. 7.2 от договора.

Възстановяване на гаранции за изпълнени договори

Открита процедура с предмет: "Доставка на спирателна арматура, обособена по позиции: А/Резбови спирателни кранове – сферични, кеглови и шибърни, за външен монтаж; Б/ Фланшови шибърни спирателни кранове и кранове тип “Бътерфлай” за водоснабдителната мрежа и съоръженията за питейна вода; В/ Автоматични въздушници за водоснабдителната мрежа за питейна вода", с идентификационен номер в РОП ..

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР

Открита процедура по опростени правила с предмет: „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по обособени позиции на: А) Подземни пожарни хидранти и резервни части към тях; Б) Надземни пожарни хидранти и резервни части към тях”,с идентификационен номер в РОП 00197-2013-0002 Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-73/ 28.06.2013 г. за доставка на стоки е възстановена по банков път ..

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ

Открита процедура с предмет: „Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А) Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиетилен и стомана; Б)Водовземни скоби за чугунени, стоманени, азбестоциментови тръби. Фланци чугунени редуциращи; В)Връзки тип „Жибо” за връзка между етернитови тръби, между етернитови и полиетиленови тръби, ..

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

Информация за изпълнен договор по обособена позиция Б) Водовземни скоби за чугунени, стоманени, азбестоциментови тръби. Фланци чугунени редуциращи,от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2012-0004 и предмет: “Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А) Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, по ..

Плащания към контрагенти през юни 2015 г.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

Информация за изпълнен договор по обособена позиция Г) Регулатори на налягане от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2012-0022 и предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на водопроводна арматура по следните обособени позиции: А) Чугунени шибърни тротоарни спирателни кранове; Б) Чугунени сферични тротоарни спирателни кранове; В) Полиацетатни шибърн ..

Плащания към контрагенти през май 2015 г.

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор по обособена позиция Д) Автоматични поплавък вентили от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2012-0022 и предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на водопроводна арматура по следните обособени позиции: А) Чугунени шибърни тротоарни спирателни кранове; Б) Чугунени сферични тротоарни спирателни кранове; В) Полиацетатни шибъ ..

Плащания към контрагенти през април 2015 г.

Възстановяване на гаранции за изпълнени договори

Открита процедура с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на водопроводна арматура по следните обособени позиции: А) Чугунени шибърни тротоарни спирателни кранове; Б) Чугунени сферични тротоарни спирателни кранове; В) Полиацетатни шибърни тротоарни спирателни кранове; Г) Регулатори на налягане; Д) Автоматични поплавък вентили” с идентификационен номер в РОП 00197-2012-0022 ..

Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на водомери за студена вода за нуждите на “ВиК” ЕООД - Пловдив”, с идентификационен номер в РОП 00197-2012-0021.

Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-26/12.03.2013 г. е възстановена по банков път на Изпълнителя - "Мултиком" ООД - Пловдив на 15.04.2015 г. съгласно чл. 5.6.1. от договора.Плащания към контрагенти през март 2015 г.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на резервни части за ремаркета и  полуремаркета, за автомобили и мотоциклети, за превозни средства с каросерия тип фургон и други”, с идентификационен номер в РОП 00197-2012-0023 Информация за приключен договор е изпратена в АОП под номер 03-00-12 ..

ОБЯВА ЗА Събиране, нарязване, приемане и изкупуване на метални отпадъци (черни и цветни), и на оловни акумулаторни батерии

Обявата е публикувана и във вестник "Марица" на 02.04.2015 г.

Плащания към контрагенти през февруари 2015 г.

Плащания към контрагенти през януари 2015 г.

Плащания към контрагенти през декември 2014 г.

Плащания към контрагенти през ноември 2014 г.

Плащания към контрагенти през октомври 2014 г.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Преглед на архивните обществени поръчки

Лица за контакт:

  • Катерина Дончева – Юрисконсулт - 032/ 605 955
  • инж. Невяна Божилова - Главен Експерт "Обществени поръчки" - 032/ 605 945
  • Тел./ Факс: 032 635 431
  • e-mail: vik_op@vik.bg