Профил на купувача

2020-ОПО-1-25 „Изграждане на единна интегрирана географска информационна система /ЕИ ГИС/ за територията обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0024 на 12.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832343234


2020-ОПО-1-24„Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0023 на 12.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832343233


2020-ОПО-1-23„Доставка на компютри и офис оборудване за нуждите на Екипа за управление на проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0022 на 12.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832343138


2020-ОП-1-22„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП I А”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0025 на 15.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832343532


2020-ОП-1-21:„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по обособени позиции”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2020-0021 на 12.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831383630


2020-ОП-1-20„Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обектите включени в проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България” разделена на осем обособени позиции”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0020 на 11.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831373730


2020-ОП-1-19„Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – ЕТАП IА”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0019 на 11.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831373639
2020-ОП-1-18„Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0018 на 05.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831353431


2020-ОПО-1-15:Монтиране, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 до DN200 mm, за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив

Процедурата е публикувана в електронната с.траница на РОП с идентификационен номер 00197-2020-0015 на 22.05.2020 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831323131

2020-ОП-1-17"Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем, гр. Първомай"

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0017 на 01.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831333337


2020-ОП-1-16"Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски"

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0016 на 28.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831323534ОПО-1-14„Доставка на компютри и офис оборудване за нуждите на Екипа за управление на проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0014 на 12.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830383937


2020-ОП-1-13„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП I Б”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0013 на 11.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830383230


2020-ОПО-1-12:"Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на консумативи, реактиви и химикали по обособени позиции”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2020-0012 на 04.05.2020 г. и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830373232

2020-ОП-1-11„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП I А“

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0011 на 06.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830373036


2020-ОПО-1-10„Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0010 на 04.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830373031


2020-ОПО-1-09„Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България по реда на чл. 12 от ЗОП”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0009 на 30.04.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830363539


2020-ОП-1-08„Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС „Север“ до бул. „България“ гр. Пловдив“

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0008 на 01.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830363330


2020-ОП-1-07„Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе” и ул. „Царевец” гр. Пловдив"

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0007 на 01.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D3338303631352020-ОП-1-06"Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Катуница“ до Прекъсвателна шахта 50м3" гр. Асеновград”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0006 на 15.04.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D3338303334322020-ОП-1-05:"Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив"

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0005 на 06.04.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830323033


2020-ОП-1-04:„Избор на Екип за управление на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0004 на 26.03.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333739363734


2020-ОП-1-03: "Доставка на помпени агрегати за питейни и отпадни води и резервни части за помпи с изтекъл гаранционен срок, налични и експлоатирани от "ВиК" ЕООД – Пловдив”

Процедурата е публикувана в РОП с уникален идентификационен номер  00197-2020-0003

2020-ОПО-4-02-„Юридически услуги за завеждане и водене на дела от името на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, процесуално представителство по дела, по които “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив е ищец, заявител, ответник, трето лице и други”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2020-0002


2020-ОП-1-01 с предмет:“Доставка на електроапаратура, елементи и средства за поддръжка и изграждане на електросъоръжения и устройства за ниско напрежение (НН) и за средно напрежение (СН)”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под идентификационен номер 00197-202-0001 на 06.02.2020 г. и е видима на следния адрес:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D3337373931362019-ОПО-1-15:“Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа, предоставяща мобилни услуги и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив по обособени позиции”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0015 на 09.12.2019 г.

2019-ОПО-4-14-„Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на „ВиК” ЕООД – Пловдив в град Пловдив и област Пловдив”

Решение за процедурата е публикувано в електронната страница на РОП под № 00197-2019-0014 на 18.11.2019 г. и е видимо на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333735393037


2019-ОП-1-13-Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0013 на 14.11.2019 г. и е видима на следния адрес:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333735373730

ОПО-4-12 с предмет:"Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност и други продукти за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0012 на 05.11.2019 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333735353736


2019-ОП-1-11:“Доставка на водомери от DN15 до DN200 mm за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Всички действия по процедурата се спират поради искане за налагане на временна мярка "Спиране" и образувано производство КЗК/971/2019, за което Възложителят е уведомен на 25.11.2019 г.

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0011 на 21.10.2019 г. 

2019-ОП-1-10-„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по обособени позиции”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2019-0010 на 14.10.2019 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333734343230


2019-ОПO-1-09:"Доставка и монтаж на външни и вътрешни гуми за целия автомобилен парк на “ВиК” ЕООД - Пловдив"

Всички действия по процедурата се спират поради образувано производство КЗК-892/2019 г. (виж. Съобщения)Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0009 на 08.10.2019 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F ..

2019-ОПО-1-08:Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив по обособени позиции на: А) Тръби, кухи профили, продълговати заготовки и пръти; Б) Плосковалцувани продукти от стомана

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0008 и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333734303035

2019-ОП-07:„Събиране на суми от абонати на „ВиК” ЕООД – Пловдив за услуги, предлагани от Дружеството, по обособени позиции”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под № 00197-2019-0007 и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333733373235


2019-ОПО-1-06: „Доставка на флокулант за обезводняване на утайки от селищни ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД – Пловдив"

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2019-0006 и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333733303733


2019-ОП-1-05 с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на резервни части за ремаркета и полуремаркета, за автомобили и мотоциклети, за превозни средства с каросерия тип фургон и други”

Поръчката е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2019-0005 на 15.07.2019 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731303333

2019-ОП-1-04 с предмет:“Доставка, монтаж, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 до DN200 mm, за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Процедурата се прекратява с Решение ЗОП-07/12.07.2019 г., което е публикувано в раздел Решение за избор на изпълнител.Процедурата е публикувана в РОП на 17.06.2019 г. с идентификационен номер 00197-2019-0004 и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F ..

2019-ОПО-1-03:"Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив"

Всички действия по процедурата са спрени считано от 19.06.2019 г. (виж "Съобщения") до влизане в сила на Решение № 891/01.08.2019 г. на КЗКПроцедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0003 и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F636173 ..

2019-ОПО-1-02:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на резервни части за водомери за студена вода производство на “Беласица” АД- Петрич от Ду15 мм до Ду150 мм и от Qmax3 m3/h дo Qmax 150 m3/h и за водомери, производство на Apator PoWoGaz SA – Полша"

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0002 и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL


20019-ОПО-1-01: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа, предоставяща мобилни услуги и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2019-0001 на 09.01.2019 г. и  е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635303931


ОПО-4-19 с предмет: "Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив в град Пловдив и област Пловдив"

Процедурата е с идентификационен номер в РОП 00197-2018-0019 от 19.11.2018 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333633363639


ОП-1-18 с предмет: "Доставка на поцинковани фитинги за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Поръчката е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2018-0018 на 01.11.2018 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632393830


ОПО-4-17 с предмет: "Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив в град Пловдив и област Пловдив"

Становището за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП е видимо на следния адрес: http://www.aop.bg/jc_view.php?id=362969Процедурата е прекратена с Решение ЗОП-13 от 31.10.2018 г., което е публикувано в раздел Решения.Решението е публикувано в електронната страница на РОП с идентификационен номер на процедурата 00197-2018-0017 на 29.10.2018 г. и е видимо на следния адрес: http://rop3-app1 ..

ОП-1-16:Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А/ Водовземни скоби, връзки и свързващи елементи и изделия; Б/ Възвратни клапи и смукатели с клапа и цедка

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2018-0016 на 24.10.2018 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632373339


ОПО-1-15 с предмет: "Доставка на натриев хипохлорит и течен хлор за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Процедурата е публикувана на 12.10.2018 г. с идентификационен номер в РОП 00197-2018-0015 и е достъпна на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632333538 


ОП-1-14 с предмет:Събиране на суми от абонати на „ВиК” ЕООД – Пловдив за услуги, предлагани от Дружеството, по обособени позиции

Процедурата е публикувана в РОП под номер 00197-2018-0014 на 01.10.2018 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631373731 

 

ОПО-1-13 Ремонт на степен на въздуходувки с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части за ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособени позиции

Процедурата е с уникален идентификационен номер в електронната страница на РОП 00197-2018-0013 и е публикувана на 11.09.2018 г.

ОПО-1-12 с предмет:"Доставка на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив”

-Процедурата е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2018-0012 на 23.08.2018 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333630363631


ОПО-1-11 с предмет: “Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В110В и минибагери Кубота КХ41-3, собственост на “ВиК” ЕООД - Пловдив”

Поръчката е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2018-0011 на 21.06.2018 г.

ОПО-1-10 с предмет:“Доставка на резервни части и консумативи за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособени позиции"

Процедурата е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2018-0010 на 18.06.2018 г., видима на  http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538323539


ОП-1-09 с предмет:„Строително – ремонтни работи по почистване, възстановяване и хидроизолация на питейни водоеми, стопанисвани от „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Поръчката е с идентификационен номер в РОП 00197-2018-0009 и e публикувана на 12.06.2018 г. 

ОП-1-08 с предмет:"Доставка по обособени позиции за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на различни водопроводни арматури"

На 14.05.2018 г. в РОП е публикувано Решение и обявление за промяна, което е видимо и в раздел Решения в досието на поръчката. В раздел Документация е качена променената Техническа спецификация, а променения Образец 2 и Приложение 3 към него са в раздел Образци.

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2018-0008 на 04.05.2018 г. 

ОП-4-07 с предмет: Изграждане на система за наблюдение и управление в реално време на производствени обекти, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив на територията на област Пловдив

Процедурата се прекратява с Решение ЗОП-04/26.04.2018 г., с което може да се запознаете в раздела "Решение за избор на изпълнител"

Процедурата е публикувана в РОП на 30.03.2018 г. под номер 00197-2018-0007 

За попълване на еЕЕДОП моля отворете следния линк: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg


За допълнителна информация:

инж. Живко Папучаров

моб. 0887488999

zh.papucharov@vik.bg

ОПО-1-06 с предмет: Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на нова специализирана техника по обособени позиции: А) Товарни автомобили тип „самосвал”; Б) Комбиниран багер-товарач и минибагер с гумени вериги

Процедурата е публикувана в РОП под номер 00197-2018-0006 на 22.03.2018 г. 

ОП-4-05 с предмет:"Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2018-0005 на 21.03.2018 г.

ОП-1-04 с предмет: Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А) Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиетилен и стомана; Б) Поцинковани фитинги

Процедурата е публикувана в РОП под номер 00197-2018-0004 на 19.03.2018 г.

За попълване на еЕЕДОП моля отворете следния линк: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg


ОП-4-03 с предмет: Доставка до обекти на В"иК" ЕООД - Пловдив на електрическа енергия (ниско напрежение) по регулирани цени от краен снабдител

Процедурата е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2018-0003 на 13.03.2018 г.

ОПО-4-02 с предмет: “Юридически услуги за завеждане и водене на дела от името на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, процесуално представителство по дела, по които “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив е ищец, заявител, ответник, трето лице и други”

Процедурата е публикувана в РОП под номер 00197-2018-0002 и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333533383837


ОП-1-01 с предмет: "Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии на водоснабдителната и канализационната мрежи на територията на град Пловдив и област Пловдив"

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под идентификационен номер 00197-2018-0001 на 15.01.2018 г.

ОП-4-13 с предмет:"Покупка чрез карти за безналично плащане на горива за МПС, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по позиции: А) Бензин А95Н; Б) Дизелово гориво и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове Adblue или еквивалент; В) Газ пропан-бутан"

Процедурата е публикувана в РОП под номер 00197-2017-0013 на 19.12.2017 г. и е видима на следния електронен адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL


ОП-1-11 с предмет:„Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение (НН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2017-0012 на 23.11.2017 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531383930Становището за осъществен предварителен и окончател ..

ОП-1-12 с предмет:„Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2017-0011 на 06.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531333430


ОП-1-10 с предмет: "Доставка на инертни материали за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2017-0010 на 01.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531313531


ОПО-4-09 с предмет: "Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив в град Пловдив и област Пловдив"

Решението за откриване на процедурата е публикувано в РОП на 23.10.2017 г. Идентификационен номер на процедурата 00197-2017-0009 и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530393534ОП-1-08 с предмет:"Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, по обособени позиции”

Процедурата е публикувана под идентификационен номер в РОП 00197-2017-0008 на 18.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL


ОПО-1-07: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на резервни части за ремаркета и полуремаркета, за автомобили и мотоциклети, за превозни средства с каросерия тип фургон и други"

Поръчката е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2017-0007 на 18.09.2017 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439383231ОП-1-06 с предмет: "Доставка на инертни материали за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив

Обявление за прекратена процедура е публикувано в РОП на 04.10.2017 г. и в ОВ на ЕС под номер 2017/S190-389972 на 04.10.2017 г.Поръчката е прекратена с Решение ЗОП-08/19.09.2017 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, което е публикувано в досието, раздел Решения.Поръчката е публикувана в електронната страница на РОП под идентификационен номер 00197-2017-0006 на 18.08.2017 г. и е достъпна н ..

ОП-1-05 с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по обособени позиции, на: А) Тръби за питейно-битово водоснабдяване; Б) Тръби за отвеждане на отпадъчни води; В) Фитинги и свързващи елементи”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2017-0005 на 01.06.2017 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333436333932


ОПО-1-04:“Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на консумативи, реактиви и химикали по обособени позиции”

Поръчката е обявена на 04.05.2017 г. и е видима на електронната страница на РОП под номер 00197-2017-0004 на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333435363330


ОПО-1-03 с предмет:"Доставка на електроапаратура, елементи и средства за поддръжка и изграждане на електросъоръжения и устройства за ниско напрежение (НН) и за средно напрежение (СН)”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2017-0003 и е достъпна на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433323637


ОПО-4-02 с предмет: Доставка чрез карти за безналично плащане на гориво газ пропан-бутан за моторните превозни средства, собственост на “ВиК” ЕООД - Пловдив

Поръчката е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2017-0002 на 27.01.2017 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=769568&newver=2

ОПО-4-01 с предмет: "Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност и други продукти за нуждите на "В и К" ЕООД - Пловдив"

Поръчката е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2017-0001 на 11.01.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=766526&newver=2


ОПО-4-20 с предмет: "Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив в град Пловдив и област Пловдив"

Поръчката е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2016-0020 на 06.12.2016 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333431333838Становището на АОП при осъществен предварителен контрол е, че прилагането на ..

ОП-1-19: "Оползотворяване на отпадъци с код 19 08 05, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ – Пловдив, класифицирани по реда на НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г., обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г."

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2016-0019 и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333430393135


ОПО-1-18 с предмет: „Доставка на специализирана техника – нови комбинирани багер-товарачи и колесни челни-товарачи, за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”.

Процедурата е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2016-0018 на 21.11.2016 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333430393036


ОП-1-17: „Третиране (вкл. транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05, получени от пречистване на отпадъчни води и предварително обезводнени от ПСОВ - Пловдив”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2016-0017 на 14.11.2016 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333430363230


ОП-1-16 с предмет: "Въоръжена и невъоръжена охрана на на обекти на “ВиК” ЕООД – Пловдив в град Пловдив и област Пловдив

Поръчката е публикувана в РОП под номер 00197-2016-0016 на 26.09.2016 г. 

На 03.10.2016 г. е публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Процедурата е прекратена с Решение ЗОП-05/19.05.2017 г., видно в раздел Решение за избор на изпълнител.

Преглед на архивните обществени поръчки

Лица за контакт:

  • инж. Невяна Божилова - Ръководител звено "Обществени поръчки" и Главен експерт "Маркетинг и ОП" - 032/ 605 945
  • Тел./ Факс: 032 635 431
  • e-mail: vik_op@vik.bg