Профил на купувача

Обява с предмет: "Събиране, нарязване, приемане и изкупуване на метални отпадъци (черни и цветни) и на оловни акумулаторни батерии"

Обявата е публикувана във вестник "24 часа", бр. 89 от 01.04.2019 г.

OБЯВА за Събиране,нарязване, приемане и изкупуване на метални отпадъци (черни и цветни) и оловни акумулаторни батерии

Обявата е публикувана и във вестник "Марица" на 09.11.2017 г.

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор по поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2014-0010 с предмет:Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на бетонови изделия, по приложена примерна спецификация е изпратена в АОП под номер 03-00-3496/26.07.2016 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т. 7.1. от Раздел седми "Други условия", поради изтичане на срока му.


Обява за събиране, нарязване, приемане и изкупуване на метални отпадъци (черни и цветни), и на оловни акумулаторни батерии

“Водоснабдяване и канализация” EООД – Пловдив, обявява процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет „Събиране, нарязване, приемане и изкупуване на метални отпадъци (черни и цветни), и на оловни акумулаторни батерии”. Всеки кандидат може да подаде оферта, която има следното задължително съдържание: 1.  Цена, в лв./тон, без ДДС, както следва: ·  Отпадъчно желязо ..

Информация за изпълнени договори

С изх. № 03-00-2684/09.06.2016 г. е изпратена информация за изпълнен договор по процедура с идентификационен номер в АОП - 00197-2013-0001; с изх. № 03-00-2685/09.06.2016 г. е изпратена информация за изпълнен договор по процедура с идентификационен номер в АОП - 00197-2011-0024; с изх. № 03-00-2686/09.06.2016 г. е изпратена информация за изпълнен договор с идентификационен номер в АОП - 00197-20 ..

Преглед на архивните обществени поръчки

Лица за контакт:

  • инж. Невяна Божилова - Ръководител звено "Обществени поръчки" и Главен експерт "Маркетинг и ОП" - 032/ 605 945
  • Тел./ Факс: 032 635 431
  • e-mail: vik_op@vik.bg