Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публична покана с предмет: Публична покана: "Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност, екстракционен бензин и други продукти за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9034872 на 20.10.2014 г. 

Документация и образци за конкретната покана са достъпни в прикачените файлове.

Публична покана с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобили марка “ИСУЗУ”, собственост на “ВиК” ЕООД – Пловдив, с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на "В и К" ЕООД - Пловдив на 06.10.2014 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че  офертите на  участниците ще бъдат отворени на 17.10.2014 г. (петък) от 09.30 часа в Заседателната зала на Дружеството.

Документацията за поръчката може да бъде изтеглена от прикачените по-долу файлове:

Публична покана с предмет: “Отпечатване и доставка на карнети, бланки, формуляри, пликове и други подобни изделия, за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9031242 на 26.06.2014 г. и е достъпна на този линк:http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031242Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачения по-долу файл: Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че  офертите на  участниците ще бъдат отворени на 08. ..

Публична покана с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на консумативи, реактиви и химикали по следните обособени позиции: А) Тест набори и консумативи за работа със спектрофотометри NOVA 400, NOVA 60 и PHARO 100;

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на консумативи, реактиви и химикали по следните обособени позиции: А) Тест набори и консумативи за работа със спектрофотометри NOVA 400, NOVA 60 и PHARO 100; Б) Сертифицирани сравнителни материали за проверка на методи; В) Сертифицирани сравнителни материали за рН и електропроводимост, точни разтвори, реактиви и химикали; Г) ..

Открита процедура с предмет: Открита процедура по опростени правила: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив по обособени позиции на: А) Електромобили; Б) Зарядни станции"

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 00197-2014-0022 на 30.06.2014 г.

Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 28.07.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 04.08.2014 г.

Решение No 272 от 25.07.2014 г. за прекратяване на процедурата е  публикувано в електронната страница на АОП на 25.07.2014 г.


Публична покана с предмет: Публична покана с предмет: "Доставка на канцеларски стоки, принтерна хартия, термохартия и ролки за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”.

Поръчката е прекратена на 26.09.2014 г., за което подалите оферта участници са уведомени своевременно.

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9033284 на 03.09.2014 г. и е достъпна на следния адрес: 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9033284


Открита процедура с предмет: Открита процедура по опростени правила със сключване на рамково споразумение:“Строително-монтажни работи, свързани с подмяна, ремонт и/или реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на територията на град Пловдив и област Плов

С Решение № 314/16.09.2014 г. на Управителя на дружеството, процедурата е прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП и е достъпно на следния адрес:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=623890&newver=2Поръчката е с уникален идентификационен номер в РОП  00197-2014-0026 от 22.08.2014 г., на следния електронен адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad ..

Публична покана с предмет: ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Аварийно почистване на северен отливен канал на преливник № 1 в участъка от км 3+387 до км 6+934, гр. Пловдив”

Възлагането на поръчката е прекратено, поради отказ на определения за Изпълнител участник да сключи договор за изпълнение - 18.09.2014 г.Протокол от работата на Комисията е качен на 27.08.2014 г.Във връзка с получено запитване, моля отворете прикачения файл с количествена сметка.Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9032431 на ..

Открита процедура с предмет: Открита процедура по опростени правила: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на каналопочистваща машина с възможност за рециклиране на водата"

С Решение № 315 от 18.09.2014 г. на Управителя на "ВиК" ЕООД - Пловдив процедурата е прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП. С Решението може да се запознаете на следния адрес: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=624359&newver=2С Решение № 294 от 22.08.2014 г. за промяна на основание чл. 27а, ал. 9, т. 2 от ЗОП, е удължен срока за подаване на оферти - до 16,00 часа на 01 ..

Публична покана с предмет: ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9031241 на 26.06.2014 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031241 Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачения по-долу файл: Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че  офертите на  участниците ще бъдат от ..

Открита процедура с предмет: Отрита процедура по опростени правила с предмет: "Доставка и прилагане на биологичен препарат за третиране на пяната, образуваща се при обработка на отпадъчни води в биобасейните и вторичните утаители на ПСОВ - Пловдив"

Поръчката е публикува в електронната страница на РОП под номер 00197-2014-0018 на 20.06.2014 г.Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 16.07.2014 гКраен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 23.07.2014 г. Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 04.08.2014 г. (понеделник) от 09:0 ..

Публична покана с предмет: Публична покана с предмет: "Доставка на крепежни изделия за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

МОЛИМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ПОПЪЛВАНЕТО НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА ДА ПОЛЗВАТ ПРИЛОЖЕНИЯ НАРОЧЕН ФАЙЛ!

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9030868 на 20.06.2014 г.

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9030868

За повече информация отворете прикачения файл


Открита процедура с предмет: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ: “Доставка, монтаж и програмиране на елементи от система за дистанционно радиоотчитане АМR за нуждите на „В и К” ЕООД – Пловдив"

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2014-0015 на 18.06.2014 г.Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 14.07.2014 г.Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 21.07.2014 г. Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 05.08.2014 г. (вторник) от 09 ..

Публична покана с предмет: ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане – съдове, работещи под налягане, и устройства, собственост на „В и К” ЕООД – Пловдив”

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9030568  на 16.06.2014 г. и е достъпна на следния интернет адрес 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9030568

За повече информация отворете прикачения файл

Открита процедура с предмет: Открита процедура по опростени правила с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив по обособени позиции на: А) Печатащи устройства; Б) Таблети; В) Монитори; Г) Преносими компютри; Д) Компютърни системи и работни станции; Е) М

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2014-0014 на 16.06.2014 г.Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 14.07.2014 г.Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 21.07.2014 г. Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 31.07.2014 г. (четвъртък) от 1 ..

Публична покана с предмет: Публична покана: "Доставка на резервни части за трактори ЮМЗ, МТЗ и Т16М и фадроми L220, KCC100 и JCB"

Поканата е публикувана под № 9030387 от 11.06.2014 година в електронната страница на РОП и е достъпна на следния адрес:http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9030387

За повече информация отворете прикачения файл

Открита процедура с предмет: Открита процедура по опростени правила с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на резервни части за водомери българско производство от Ду15 мм до Ду100 мм и за водомери производство на „PoWoGaz” SA &

Процедурата е публикувана под № 00197-2014-0013 на 11.06.2014 година в електронната страница на РОПКраен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 07.07.2014 годинаКраен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 14.07.2014 година Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 22.07.2014 г. (вторни ..

Публична покана с предмет: ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на перилни и почистващи препарати и средства за почистване за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9030370 на 11.06.2014 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9030370

Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачения по-долу файл: 


Открита процедура с предмет: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на рециклирана машина, втора употреба, тип „пайп бърст”, за подмяна на водопроводи по метода „тръба в тръба””

Процедурата е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под номер 00197-2014-0011 на 30.05.2014 г. Краен срок за купуване на документация: до 16:00 часа на 25.06.2014 г. Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 02.07.2014 г. Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще б ..

Публична покана с предмет: ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Изготвяне на технически проект за обект: „Рекултивация на депо за утайки от ПСОВ – Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9029763 на 28.05.2014 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029763 Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачения по-долу файл:Текстът на т. 6. Обхват и съдържание на техническия проект от Техническата спецификация, в следната ч ..

Открита процедура с предмет: Открита процедура опростени правила с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на бетонови изделия по приложена примерна спецификация"

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатия участник ще бъде отворена на 04.07.2014 г. (петък) от 09,30 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средства ..

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Ремонт и преустройство на съществуващи и монтаж на нови подемни съоръжения”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9029725 на 27.05.2014 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029725

Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачения по-долу файл: 


Открита процедура с предмет: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на резервни части за въздуходувки “Аерцен” тип GM 150S, GM 50L, GM 35S, GM 25S и GM 10S”

Процедурата е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под номер 00197-2014-0009 на 26.05.2014 г. Краен срок за купуване на документация: до 16:00 часа на 23.06.2014 г. Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 30.06.2014 г. Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще ..

Публична покана с предмет: Публична покана: "Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност, екстракционен бензин и други продукти за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9029686 от 26.05.2014 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029686

За повече информация отворете прикачения файл

Открита процедура с предмет: Открита процедура по опростени правила: “Доставка и монтаж за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на водомерни шахти за монтаж на общи водомери от Ду15 до Ду50 мм"

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 26.06.2014 г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на с ..

Публична покана с предмет: Публична покана: "Доставка на каучукови изделия за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив, по приложена примерна спецификация"

Поканата е публикувана на електронната страница на РОП под номер 9029558 от 22.05.2014 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029558

За повече информация отворете прикачения файл

Публична покана с предмет: Публична покана: "Извършване на консултации и прегледи от специалисти на работещите във “ВиК” ЕООД - Пловдив"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9029386 от 16.05.2014 г. и е достъпна на следния адрес:http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029386

За повече информация отворете прикачения файл

Публична покана: "Доставка и монтаж на GPS оборудване за моторни превозни средства, собственост „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив"

Публичната покана е публикувана в електронната страница на РОП под № 9028799 на 30.04.2014 год. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9028799

Повече информация може да получите от прикачения файл

Открита процедура с предмет: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: “Софтуерна интеграция на информационната система на „ВиК” ЕООД - Пловдив, която да обединява наличните в дружеството информационни системи – „Инкасо – Билинг система”, „Счетовод

Процедурата е прекратена с Решение № 323/01.10.2014 г. на Управителя на Дружеството, което може да бъде видяно на следния адрес:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=626718&newver=2Cъгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 15.08.2014 г. (петък) от 09.30 часа в Заседателната зала на Дружест ..

Публична покана с предмет: ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за пречистване на вода с пясъчни филтри на обект на „В и К” ЕООД – Пловдив в с. Косово”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9028323 и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9028323

Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачения по-долу файл: 


Публична покана с предмет: ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка, монтаж и въвеждане в експолоатация на комплексна система за оптимално управление на съвместно работещи сондажни потопяеми помпи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Във връзка с постъпили въпроси, моля, отворете по-долу прикачения файл за отговор.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9027322 и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9027322

Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачения по-долу файл: 


Публична покана с предмет: Публична покана с предмет: "Електрически и електромеханичен ремонт на силови разпределителни трансформатори с мощност от 20 до 1000 kVA”

Публичната покана е публикувана в електронен регистър на РОП под номер 9027108 на 19.03.2014 г. и е достъпна на следния адрес:http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9027108

Повече информация на прикачения файл

Открита процедура с предмет: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: “Доставка за нуждите на „В и К” ЕООД – Пловдив, по обособени позиции, на: А) Тръби за питейно-битово водоснабдяване, включващи: А1) Полиетиленови тръби висока плътност от PE100, двуслойни тръби от PE100

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че: Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 02.06.2014 г. (понеделник) от 15.30 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и пред ..

Открита процедура с предмет: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на бактериален инокулант за пречистване на отпадъчни води, стабилизиране на утайките и премахване на миризмите от ПСОВ - Пловдив”

Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 2 от ЗОП Ви уведомяваме, че офертите на участниците ще бъдат отворени на 14.04.2014 г. (понеделник) от 12.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридичес ..

Открита процедура с предмет: ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 (два) броя автоматизирани механични решетки за нуждите на ПСОВ – Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9026292 и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9026292

Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачения по-долу файл: 


Публична покана: "Доставка на компресори за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9026162 на 24.02.2014 г. и може да бъде видяна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9026162

За повече информация, моля отворете прикачения файл

Публична покана с предмет: Публична покана: "Услуги извършвани от доктори по дентална медицина за работниците и служителите на „ВиК” ЕООД – Пловдив"

Публичната покана е публикувана в електронната страница на РОП под № 9026067 на 21.02.2014 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9026067

За повече информация отворете прикачения файл

Публична покана с предмет: Публична покана: "Осъществяване на съдействие на Възложителя с цел извънсъдебно и доброволно плащане на просрочени парични задължения на абонати на „ВиК” ЕООД - Пловдив"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9025381 на 03.02.2014 год. и е достъпна на следния адрес:http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025381

За повече информация отворете прикачения файл.

Публична покана с предмет: ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Хидрогеоложко проучвателно сондиране с изграждане на 3 (три) броя експлоатационни тръбни кладенци за питейно-битово водоснабдяване на територията на област Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9025280 и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025280

Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачения по-долу файл: 


Открита процедура с предмет: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, чрез платежни карти, издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции”

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 28.02.2014 г. (петък) от 10.30 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и предста ..

Открита процедура с предмет: Окрита процедура с предмет: "Доставка на електроапаратура, елементи и средства за поддръжка и изграждане на електросъоръжения и устройства за ниско напрежение (НН) и за средно напрежение (СН)”

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 04.04.2014 г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители ..

Открита процедура с предмет: Открита процедура опростени правила с предмет: “Доставка на оборудване и изграждане на инфраструктура за централен обслужващ център за нуждите на дейността на „ВиК” ЕООД - Пловдив и оптимизиране на ИТ инфраструктурата с цел повишаване н

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че: Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 20.02.2014 г. (четвъртък) от 09,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представи ..

Публична покана: “Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси “VON ROLL” и “SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив”

Публичната покана е публикувана в електронната страница на РОП под № 9023934 на 14.12.2013 г. и е достъпна на следния интернет адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9023934

За повече информация отворете прикачения файл:

Открита процедура с предмет: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на специално работно облекло и лични предпазни средства по следните обособени позиции: А) Изработка и доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на сп

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 23.01.2014 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с ..

Открита процедура с предмет: Открита процедура с предмет: "Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии на водоснабдителната и канализационната мрежи на територията на град Пловдив и област Пловдив"

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че: Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 28.02.2014 г. (петък) от 09,30 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на с ..

Лица за контакт:

  • Катерина Дончева – Юрисконсулт - 032/ 605 955
  • инж. Невяна Божилова - Главен Експерт "Обществени поръчки" - 032/ 605 945
  • Тел./ Факс: 032 635 431
  • e-mail: vik_op@vik.bg