Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура с предмет: "Третиране (включително транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места, получени от пречистване на отпадъчни вод Файлове Дата на създаване на преписката: 11.06.2014
Договор / Споразумения Преглед
Плащания Преглед
Гаранции / Освобождаване Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад