Профил на купувача

Покана за представяне на оферти за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредити на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯЕООД

2020-ОБ-16 с предмет:„Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”, за обект: „Захранващ кабел 20 кV от п/ст. 110/20 кV „Лаута” до „Пречиствателна станция за отпадни води” – Пловдив” и подобект: Кабелен колектор на територията на п/ст. 110/20 kV „Лаута”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП на 22.06.2020 г. 

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099619 на 12.06.2020 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099619

2020-ОБ-15“Доставка на офис обзавеждане за обезпечаване на нуждите на Екипа за управление на проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099457 на 11.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099457


2020-ОБ-14: „Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099909 на 19.06.2020 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099909

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099326 на 09.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099326


2020-ОБ-13: “Ремонт и/или преустройство на съществуващи и монтаж на нови елементи на подемни съоръжения на обектите на територията на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099894 на 18.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099894

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099271 на 08.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099271


2020-ОБ-12:Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК“ ЕООД - Пловдив по две обособени позиции: Обособена позиция А: „Изграждане на уличен водопровод Ø160 в обхвата на общински път по КК на с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив” и „Изграждане на довеждащ водопровод PE-HD Ø160 по общински улици, землище с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив”; Обособена позиция Б: „Ремонт на участък от тласкателен водопровод от ПС „Дъбене” в град Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив”.

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099243 на 05.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099243

2020-ОБ-11:“Отпечатване и доставка на карнети, бланки, формуляри, пликове и други подобни изделия за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099161 на 03.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099161


2020-ОБ-10: „Доставка на канцеларски стоки, принтерна хартия, термохартия и ролки за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099836 на 15.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099836 

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099160 на 03.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099160


ОБ-09-2020 с предмет: Изготвяне и входиране на документация за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване на санитарно-охранителни зони съгласно Закона за водите за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099297 на 08.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099297

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9098984 на 27.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098984

Покана до определени лица: „Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти по обособени позиции"

2020-ОБ-07:„Изработка и доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на специално работно облекло, непромокаеми дрехи и друго предпазно облекло, по приложена примерна спецификация”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9098553 на 07.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098553

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9098297 на 27.04.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098297


2020-ОБ-06:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на бетонови изделия по приложена примерна спецификация”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9098552 на 07.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098552

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9098296 на 27.04.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098296


2020-ОБ-05: “Доставка на коагулант – полиалуминиев оксисулфат с добавка на полиамин, за отстраняване на фосфор в отпадъчните води на ПСОВ – Сопот, ПСОВ – Хисаря, ПСОВ – Стамболийски, ПСОВ – Кричим, ПСОВ – Раковски и ПСОВ - Карлово”

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9098261 на 23.04.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098261 

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9098064 на 13.04.2020 г. и е видима на адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098064


2020-ОБ-04: „Транспортиране на неопасни производствени отпадъци от и на обекти на ПСОВ – Сопот, Хисаря и Карлово”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9097636 на 25.03.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097636

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9097956 на 06.04.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097956

ОБ-03-2020: „Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”, за строеж: „Захранващ кабел 20 кV от п/ст. 110/20 кV „Лаута” до ВТС „Пречиствателна станция за отпадни води” – Пловдив”

Обявата е прекратена считано от 13.04.2020 г. съгласно мотиви посочени в Съобщението за прекратяване - раздел "Съобщения/Становища".Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9097795 на 30.03.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097795 Информация за обявата е публикувана в електрон ..

2020-ОБ-02: „Изготвяне и входиране на документация за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване на санитарно-охранителни зони съгласно Закона за водите за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Обявата е прекратена считано от 13.03.2020 г. съгласно мотиви посочени в Съобщението за прекратяване - раздел "Съобщения/Становища".Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9096315 на 12.02.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096315 Информация за удължаване на срока е публикувана в елетронната страница н ..

2020-ОБ-01- “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените интереси на „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9096156 на 03.02.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096156Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9095978 от 23.01.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095978


2019-ОБ-25: “Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по позиции: А) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив със задължителна застраховка “Гражданска отговорност”; Б) Застраховане по „Обща гражданска отговорност на ЛИК” и „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9095190 на 09.12.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095190

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9094868 на 28.11.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094868

2019-ОБ-24-„Предоставяне на услуги по животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, по позиции: А) Групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”; Б) Доброволна застраховка “Злополука” с изплащане на медицински разходи”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9094525 от 15.11.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094525


2019-ОБ-23-“Осъществяване на мониторинг по радиологични показатели на водата предназначена за питейно-битови цели”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9094507 от 14.11.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094507

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9094782 на 25.11.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=90947822019-ОБ-22-Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси “VON ROLL” и “SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив и ПСОВ - Кричим

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти е публикувана в електронна страница на РОП под номер 9094697 на 21.11.2019 г.

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9094378 на 11.11.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094378


2019-ОБ-21 с предмет:“Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9094339 на 07.11.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094339

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9093921 на 28.10.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093921


ОБ-20-2019 с предмет: Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК“ ЕООД - Пловдив по две обособени позиции

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9093777 на 22.10.2019 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093777

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9094209 на 04.11.2019 г. и е видима на следния адрес: 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094209

2019-ОБ-19 с предмет:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на технически средства по приложена примерна спецификация”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9094125 на 31.10.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094125

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9093635 на 21.10.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093635

ОБ-18-2019: "Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК“ ЕООД - Пловдив по две обособени позиции:

Информация за обявата е публикувана на електронната страница на РОП и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092824

Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9093159 на 07.10.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093159


2019-ОБ-17:„Доставка на механични филтри за водомери от DN15 до DN200 mm, за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9092677 на 20.09.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092677

Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9092957 на 30.09.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092957

 

2019-ОБ-16 с предмет:"Монтиране, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 до DN200 mm, за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9092751 от 24.09.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092751

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9092373 на 11.09.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=90923732019 - ОБ - 15 с предмет: „Доставка на ПВЦ гривни и ПВЦ пломби за холендри на водомери от DN15 до DN50мм, за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9092750 от 24.09.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092750

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9092339 от 10.09.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092339


2019-ОБ-14 с предмет: „Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив”

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9092350 от 10.09.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092350

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9091886 от 28.08.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091886

ОБ-13 с предмет: „Доставка на минерална и/или трапезна и/или изворна вода за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Обявата е прекратена считано от 20.09.2019 г. съгласно мотиви посочени в Съобщението за прекратяване - раздел "Съобщения/Становища"Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9092349 от 10.09.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092349Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9091844 о ..

ОБ-12 с предмет: „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на мини челен товарач”

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9092268 на 09.09.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092268

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9091842 на 27.08.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091842

2019-ОБ-11:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на касети с тонер за лазерни принтери и копирни машини и консумативи за мастиленоструйни принтери”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9091230 на 09.08.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091230


2019-ОБ-10:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на касети с тонер за лазерни принтери и копирни машини и консумативи за мастиленоструйни принтери”

Възлагането на обществената поръчка е прекратено на основание чл. 193 от ЗОП. Съобщението е видно в раздел "Съобщения/Становища"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9091119 на 06.08.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091119


ОБ-09 с предмет: „Преработка на модул “Инкасо“ за Web базиране на приложението и интегриране към Web платформата на информационно-изчислителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9089867 на 03.07.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089867


Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9090296 на 15.07.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9090296

ОБ-08 с предмет: „Изграждане на водопроводи в област Пловдив по две обособени позиции: А)Външен водопровод PE-HD за захранване на търговска зона „Марица” в землища на с. Бенковски, с. Радиново и с. Царацово”, община Марица, област Пловдив; Б) Подмяна на тласкателен водопровод за с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив. ”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9089700 на 28.06.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089700

ОБ-07 с предмет: “Изграждане на водопроводи по ул. „Антон Тайнер” и ул. „Иларион Макариополски” и реконструкция на съществуваща канализация по ул. „Антон Тайнер” в гр. Пловдив”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9089932 на 04.07.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089932

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9089495 на 24.06.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089495


2019-ОБ-06: Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив със застраховка Отговорност на застрахования в качеството му на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, във връзка с неговата финансова стабилност само и единствено съгласно Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътниции товари на територията на Р България

Възлагането на поръчката се прекратява, считано от 17.07.2019 г. Съобщение за прекратяването е публикувано в раздел Съобщения/Становища.Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9089278 на 18.06.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089278Информация за обявата е публикувана в електронната страница на ..

ОБ-05 с предмет: “Изграждане на водопроводи по ул. „Антон Тайнер” и ул. „Иларион Макариополски” и реконструкция на съществуваща канализация по ул. „Антон Тайнер” в гр. Пловдив”

Възлагането на поръчката се прекратява, считано от 10.06.2019 г. Съобщение за прекратяването е публикувано в раздел Съобщения/Становища

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9088823 на 04.06.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9088823


2019-ОБ-04:Изработка и доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на специално работно облекло, непромокаеми дрехи и друго предпазно облекло, по приложена примерна спецификация

Информацията за удължен срок на обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9088562 от 27.05.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9088562

Информация за публикуваната обява е видима в електронната страница на РОП под № 9088262 от 14.05.2019 г. на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9088262


 

2019-ОБ-3: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа, предоставяща мобилни услуги и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9087705 на 22.04.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087705

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9087415 на 12.04.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087415


ОБ-02 с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените интереси на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на АОП под № 9085291 на 31.01.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085291

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на АОП под № 9085110 на 24.01.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085110


OБ-01 с предмет: "Осъществяване на мониторинг по радиологични показатели на водата предназначена за питейно-битови цели"

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на АОП под № 9085197 на 28.01.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085197

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на АОП под № 9085008 на 21.01.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085008


ОБ-24 с предмет:„Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси „VON ROLL” и „SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив и ПСОВ - Кричим"

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9083877 на 04.12.2018 г. и е видима на следния адрес:  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083877

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на АОП под № 9083523 на 27.11.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083523


ОБ-23 с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по позиции"

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9083412 на 22.11.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083412

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9083130 на 15.11.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083130


ОБ-22 с предмет:Ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане – съдове, работещи под налягане и устройства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9083063 на 13.11.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083063

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9082785 на 06.11.2018 г. и е видима на следния адресhttp://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082785


Oб-21 с предмет:„Транспортиране на неопасни производствени отпадъци от и на обекти на ПСОВ -Сопот, Хисаря, Стамболийски, Кричим, Пловдив, Раковски, Карлово, Бенковски, Кочево и Асеновград по обособени позиции"

Поръчката е прекратена. Информация, относно мотивите за прекратяване можете да намерите в раздел "Съобщения".Информация за обявата е публикувана на електронната страница на РОП под № 9082482 на 29.10.2018 г. и е видима на следния адрес :http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082482Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9082774 на 05.11.2018 ..

ОБ-20 с предмет: Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи

Информация за удължен срок е публикувана на електронната страница на РОП под № 9082249 на 23.10.2018 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082249

Информация за обявата е публикувана под № 9081934 от 16.10.2018 г. на електронната страница на РОП и е видима на следния  адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081934


ОБ-19 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на технически средства по приложена примерна спецификация"

Информация за обявата е публикувана на електронната страница на РОП под № 9081399 на 02.10.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081399

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9081703 на 09.10.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081703


ОБ-18 с предмет: "Доставка на крепежни изделия за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за обявата е публикувана на електронната страница на РОП под № 9080615 на 11.09.2018 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9080615 

 

ОБ-17 с предмет: Изготвяне и входиране на документация за издаване на разрешителни за водовземане, заустване и учредяване на санитарно-охранителни зони съобразно Законa за водите за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9079786 на 17.08.2018 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079786 

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9080056 на 24.08.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9080056 ОБ-16 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД– Пловдив на касети с тонер за лазерни принтери и копирни машини и консумативи за мастиленоструйни принтери"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9079233 на 03.08.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079233


ОБ-15 с предмет: "Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9078972 на 27.07.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9078972

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти е публикувана  в РОП под № 9079311 на 06.08.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079311


ОБ-14 с предмет: " Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9078733 на 20.07.2018 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9078733

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9079053 на 30.07.2018 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079053


ОБ- 13 с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив със застраховка Отговорност на застрахования в качеството му на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, във връзка с неговата финансова стабилност само и единствено съгласно Наредба № 33/03.11.199 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България"

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9077688 на 25.06.2018 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077688

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9077341 на 18.06.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077341


ОБ-12 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на бетонови изделия по приложена примерна спецификация"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9077228 на 14.06.2018 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077228

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9077571 на 21.06.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077571


ОБ-11 с предмет: "Подмяна и ремонт на съществуващи водопроводи за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9077224 на 14.06.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077224


ОБ-10 с предмет:"Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив със застраховка Отговорност на застрахования в качеството му на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, във връзка с неговата финансова стабилност само и единствено съгласно Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България"

Обявата е прекратена на 15.06.2018 г. съгласно мотиви изложени в раздел "Съобщения".

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9076663 на 31.05.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076663


ОБ-09 с предмет:Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Пловдив, съобразно нуждите на дружеството

Информация за удължен срок на обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9076434 на 23.05.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076434

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9075726 на 08.05.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075726


ОБ-08 с предмет: "Извършване на строително-ремонтни работи на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9075590 на 03.05.2018 г.  и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075590


OБ-07 с предмет: "Доставка на система за редуциране на естествен уран в сондажна вода за питейни цели"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под №9075529 на 02.05.2018 г.  и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075529

Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9075836 на 09.05.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075836OБ-06 с предмет: "Електрически и електромеханичен ремонт на силови разпределителни трансформатори с мощност от 20 до 1000 kVa"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9074960 на 16.04.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9074960

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9075219 на 23.04.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075219


OБ-05 с предмет: "Изработка и доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9074511 на 02.04.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9074511


ОБ-04 с предмет: "Изработка и доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация"

Поръчката е прекратена. Информация, относно мотивите за прекратяване можете да намерите в раздел "Съобщения".Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9073354 на 27.02.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9073354Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9073564 на 06.03.2018 г. и е види ..

ОБ-03 с предмет: "Изготвяне на документация за издаване на разрешителни за водовземане, заустване и учредяване на санитарно-охранителни зони съобразно Закона за водите за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Поръчката е прекратена. Информация, относно мотивите за прекратяване можете да намерите в раздел "Съобщения".Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9073199 на 22.02.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9073199Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9073458 на 01.03.2018 г. и е види ..

ОБ-02 с предмет: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9072501 на 26.01.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072501

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9072683 на 02.02.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072683


ОБ-01 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на минибагер с гумени вериги

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9072242 на 16.01.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072242

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9072069 на 09.01.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072069


ОБ-25 с предмет:"Доставка на винетни стикери за МПС, собственост на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9071745 на 20.12.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9071745

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9071515 на 13.12.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9071515


ОБ-24 с предмет:„Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси „VON ROLL” и „SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив и ПСОВ - Кричим"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9070555 на 21.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070555

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9070854 на 28.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070854


ОБ-23 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по приложена примерна спецификация"

Информацията за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под №  9070090 на 07.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070090


Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9069840 на 31.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069840

ОБ-22 с предмет:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на минибагер с гумени вериги”

Поръчката е прекратена и оттеглена от РОП на 06.12.2017 г. Становището е публикувано в раздел Съобщения/Становища.Информация за удължаване на срока за подаване на оферти е публикувана в РОП под №  9070043 на 06.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070043Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9069787 на 30.1 ..

ОБ-21 с предмет: "Предоставяне на услуги по животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, по позиции"

Информацията за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под №  9069808 на 30.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069808

Информация за публикуваната обява е видна в електронната страница на РОП под № 9069526 от 23.10.2017 г. на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069526


ОБ-20 с предмет: Ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане - съдове, работещи под налягане и устройства, собственост на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9069455 на 19.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069455

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9069221 на 12.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069221

OБ-19 с предмет: "Доставка на бои, стенни и подови покрития, други бояджийски аксесоари и пособия, цимент, хидроизолация, гранитогрес и фаянс, тухли, хоросан, лепило, гипсокартон и други за нуждите на "ВиК" ЕООД-Пловдив по приложена примерна спецификация"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9068533 на 21.09.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068533OБ-18 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на технически средства по приложена примерна спецификация"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9068499 на 20.09.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068499


ОБ-17 с предмет:“Строително – ремонтни работи на обекти, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9068414 на 19.09.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068414 


ОБ-16: “Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по обособени позиции”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9068196 от 12.09.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068196

OБ-15 с предмет: "Електрически и елетромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи"

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9068458 на 19.09.2017 г. 

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9068188 на 12.09.2017 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068188


ОБ-14 с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на технически средства по приложена примерна спецификация"

Поръчката е прекратена. Информация, относно мотивите за прекратяване можете да намерите в раздел "Съобщения" .

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9067547 на 22.08.2017 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067547


OБ-13 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на лагери, вериги, уплътнители за помпи и електроди по приложена примерна спецификация"

Информацията по чл. 96, ал. 1 от ППЗОП е оттеглена от РОП поради прекратяване на поръчката на 25.10.2017 г.

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9067351 на 16.08.2017 г. и може да бъде видяна на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067351


ОБ-12 с предмет:Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ – Пловдив

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9067118 на 09.08.2017 г. и може да бъде видяна на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067118


ОБ -11 с предмет: "Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9066579 на 25.07.2017 г. и е видна на следния адрес: 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066579


ОБ-10 с предмет:„Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив”

Поръчката е прекратена. Информация, относно мотивите за прекратяване можете да намерите в раздел "Съобщения" .

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9066139 на 11.07.2017 г. и е видна на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066139


ОБ-09 с предмет: "Доставка, монтаж и програмиране на елементи от система за дистанционно радиоотчитане за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9066126 на 11.07.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066126


ОБ-8 с предмет:"Строително-ремонтни работи на обекти, експлоатирани от "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за обявата е публикувана в РОП под номер 9064674 на 26.05.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064674


ОБ-7: "Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив със застраховка Отговорност на застрахования в качеството му на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, във връзка с неговата финансова стабилност само и единствено съгласно Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътниции товари на територията на Р България”

Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9064862 от 01.06.2017 г.

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9064626 на 25.05.2017 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064626


ОБ-6 с предмет: " Извършване на строително-ремонтни работи по почистване, възстановяване и хидроизолация на питейни водоеми, стопанисвани от "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за публикуваната обява е видна в електронната страница на РОП под номер 9064278/15.05.2017 г. на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064278


ОБ-5 с предмет:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на употребявани автомобили - тип хечбек”

Информация за публикуваната обява е видна в електронната страница на РОП под номер 9063139/07.04.2017 г. на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063139


ОБ- 4 с предмет: "Изработка и доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация"

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9061311 на 09.02.2017 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9061311#
ОБ-3 с предмет: “Предоставяне на услуги по застраховка „Автокаско” на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9061184 на 06.02.2017 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9061184


ОБ-2 с предмет: „Доставка на винетни стикери за МПС, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9060474 на 06.01.2017 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9060474ОБ-1 с предмет: “Изпитване на отпадъци от Пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на „В и К” ЕООД - Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9060452 на 05.01.2017 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9060452
ОБ-29 с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на система за обследване и заснемане на подземни трасета с GPS функция”

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9059492 на 05.12.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059492


ОБ-28 с предмет: „Добавяне на допълнителна функционалност (разширение) на част от съществуващата IT инфраструктура във „ВиК” ЕООД – Пловдив, чрез допълнителни технически средства и предоставяне на услуги за изграждане на централизирана система за периметрова IT сигурност”

Информация за обявата е публикувана в РОП под №  9059387/02.12.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059387


ОБ-27 с предмет:„Предоставяне на услуги по животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, по позиции: А) Групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”; Б) Доброволна застраховка “Злополука” с изплащане на медицински разходи и застраховка “Живот” (общо заболяване)”

Срокът за подаване на оферти е удължен до 16,30 часа на 07.12.2016 г. само за позиция Б от поръчката

Информация за обявата е публикувана в РОП под номер 9059089 на 25.11.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059089


ОБ-26 с предмет: „Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси „VON ROLL” и „SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив"

Информация за обявата е публикувана в РОП под номер 9059078 на 25.11.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059078


ОБ-25: Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на модулна каналопочистваща надстройка за вграждане/монтаж във ван за отпушване и почистване на канализация, със самостоятелно задвижване

Обявата е публикувана в РОП под № 9058845/21.11.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9058845


ОБ-24:„Доставка и монтаж на резервоар с вместимост 100 куб. м в с. Бойково, Община Родопи”

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9058441 от 10.11.2016 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9058441

ОБ-23:„Доставка на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по примерна спецификация”

Обявата е публикувана в РОП под № 9058127 на 02.11.2016 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9058127


ОБ-22 с предмет: “Откриване на банкова сметка и депозиране на парични средства с цел издаване на банкова гаранция за изпълнение във връзка със сключен Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между „Асоциация по ВиК – Пловдив” и „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Информация за удължаване на срок за подаване на оферти е публикувана в АОП под № 9058033 на 31.10.2016 г.

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9057775 на 24.10.2016 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9057775
ОБ-21 с предмет: “Извършване на различни видове строително-ремонтни работи на обекти, намиращи се на територията, обслужвана от „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054940 на 03.08.2016 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054940ОБ-20 с предмет: “Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054903 на 02.08.2016 г. и е достъпна на този линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870Срокът за подаване на оферти е удължен, за което е публикувана информация ..

ОБ-19 с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на Тест набори и Стандарти Адиста за работа с фотометър DR 2800”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054861 на 01.08.2016 г. и е достъпна на този линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870Срокът за подаване на оферти е удължен, за което е публикувана информация ..

ОБ-18 с предмет: “Ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане – съдове, работещи под налягане, и устройства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054072 на 05.07.2016 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054072. Срокът за подаване на оферти е удължен, за което е публикувана информация в РОП под № 9054273 от 12.07.2016 г. и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php? ..

ОБ-17 с предмет: “Ремонт и преустройство на съществуващи и монтаж на нови подемни съоръжения на обектите на територията на „В и К” ЕООД – Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054036 на 04.07.2016 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054036


ОБ-16 с предмет: “Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054015 на 01.07.2016 г. и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054015. Срокът за подаване на оферти е удължен, за което е публикувана информация в РОП под № 9054236 от 11.07.2016 г. и е достъпна на следния линк; http://www.aop.bg/v71_pp.php? ..

ОБ-15 с предмет:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на лагери, уплътнители за помпи и електроди по приложена примерна спецификация”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на АОП под № 9053920 на 28.06.2016 г. и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053920


ОБ-12 с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на консумативи, реактиви и химикали по следните обособени позиции: А) Тест набори и консумативи за работа със спектрофотометри NOVA 400, NOVA 60 и PHARO 100; Б) Сертифицирани сравнителни материали за проверка на методи; В) Сертифицирани сравнителни материали за рН и електропроводимост, точни разтвори, реактиви и химикали; Г) Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за анализ на водни проби чрез спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP); Д) Сертифицирани сравнителни материали за газхроматографски анализ; Е) Тест набори и Стандарти Адиста за работа с фотометър DR 2800”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9053882 на 27.06.2016 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053882


ОБ-14 с предмет: „Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив”

Информация за публикуваната обява е видна в електронната страница на РОП под № 9053878 от 27.06.2016 г. и е достъпна на следния линк:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053878

Срокът за подаване на оферти е удължен, за което е публикувана информация в РОП под № 9054083 от 05.07.2016 г. и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054083


ОБ-13 с предмет: "Доставка на бои, стенни и подови покрития, други бояджийски аксесоари и пособия, цимент, хидроизолация, гранитогрес и фаянс, тухли, хоросан, лепило, гипсокартон и други за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по приложена примерна спецификация"

Информация за публикуваната обява е видна на електронната страница на РОП под № 9053877 от 27.06.2016 г. и е достъпна на следния линк:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053877


ОБ-11 с предмет: „Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Обявата е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  на 17.06.2016 г. под No 9053711

Преглед на архивните обществени поръчки

Лица за контакт:

  • инж. Невяна Божилова - Ръководител звено "Обществени поръчки" и Главен експерт "Маркетинг и ОП" - 032/ 605 945
  • Тел./ Факс: 032 635 431
  • e-mail: vik_op@vik.bg