Профил на купувача

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВИ НА ВИК ЕООД ГР.ПЛОВДИВ - ПРЕКРАТЕН СЪС ЗАПОВЕД №625/29.11.2023Г.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК: 115010670, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП),  Правилата за провеждане на търг и конкурс и сключване на договори за продажба и наем с работници и служители съгласно Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП и заповед на управителя на експлоатационното дружество с № 582/02.1 ..

Покана за представяне на оферти за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредити на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯЕООД

2020-ОБ-16 с предмет:„Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”, за обект: „Захранващ кабел 20 кV от п/ст. 110/20 кV „Лаута” до „Пречиствателна станция за отпадни води” – Пловдив” и подобект: Кабелен колектор на територията на п/ст. 110/20 kV „Лаута”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП на 22.06.2020 г. 

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099619 на 12.06.2020 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099619

2020-ОПО-1-25 „Изграждане на единна интегрирана географска информационна система /ЕИ ГИС/ за територията обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0024 на 12.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832343234


2020-ОПО-1-24„Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0023 на 12.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832343233


2020-ОПО-1-23„Доставка на компютри и офис оборудване за нуждите на Екипа за управление на проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0022 на 12.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832343138


2020-ОБ-15“Доставка на офис обзавеждане за обезпечаване на нуждите на Екипа за управление на проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099457 на 11.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099457


2020-ОП-1-22„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП I А”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0025 на 15.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832343532


2020-ОП-1-21:„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по обособени позиции”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2020-0021 на 12.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831383630


2020-ОБ-14: „Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099909 на 19.06.2020 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099909

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099326 на 09.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099326


2020-ОБ-13: “Ремонт и/или преустройство на съществуващи и монтаж на нови елементи на подемни съоръжения на обектите на територията на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099894 на 18.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099894

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099271 на 08.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099271


2020-ОП-1-20„Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обектите включени в проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България” разделена на осем обособени позиции”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0020 на 11.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831373730


2020-ОП-1-19„Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – ЕТАП IА”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0019 на 11.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831373639
2020-ОБ-12:Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК“ ЕООД - Пловдив по две обособени позиции: Обособена позиция А: „Изграждане на уличен водопровод Ø160 в обхвата на общински път по КК на с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив” и „Изграждане на довеждащ водопровод PE-HD Ø160 по общински улици, землище с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив”; Обособена позиция Б: „Ремонт на участък от тласкателен водопровод от ПС „Дъбене” в град Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив”.

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099243 на 05.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099243

2020-ОБ-11:“Отпечатване и доставка на карнети, бланки, формуляри, пликове и други подобни изделия за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099161 на 03.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099161


2020-ОБ-10: „Доставка на канцеларски стоки, принтерна хартия, термохартия и ролки за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099836 на 15.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099836 

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099160 на 03.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099160


2020-ОП-1-18„Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0018 на 05.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831353431


ОБ-09-2020 с предмет: Изготвяне и входиране на документация за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване на санитарно-охранителни зони съгласно Закона за водите за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099297 на 08.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099297

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9098984 на 27.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098984

Покана до определени лица: „Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти по обособени позиции"

2020-ОПО-1-15:Монтиране, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 до DN200 mm, за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив

Процедурата е публикувана в електронната с.траница на РОП с идентификационен номер 00197-2020-0015 на 22.05.2020 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831323131

2020-ОП-1-17"Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем, гр. Първомай"

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0017 на 01.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831333337


2020-ОП-1-16"Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски"

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0016 на 28.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831323534ОПО-1-14„Доставка на компютри и офис оборудване за нуждите на Екипа за управление на проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0014 на 12.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830383937


2020-ОП-1-13„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП I Б”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0013 на 11.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830383230


2020-ОПО-1-12:"Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на консумативи, реактиви и химикали по обособени позиции”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2020-0012 на 04.05.2020 г. и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830373232

2020-ОП-1-11„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП I А“

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0011 на 06.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830373036


2020-ОПО-1-10„Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0010 на 04.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830373031


2020-ОПО-1-09„Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България по реда на чл. 12 от ЗОП”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0009 на 30.04.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830363539


2020-ОП-1-08„Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС „Север“ до бул. „България“ гр. Пловдив“

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0008 на 01.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830363330


2020-ОП-1-07„Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе” и ул. „Царевец” гр. Пловдив"

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0007 на 01.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D3338303631352020-ОБ-07:„Изработка и доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на специално работно облекло, непромокаеми дрехи и друго предпазно облекло, по приложена примерна спецификация”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9098553 на 07.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098553

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9098297 на 27.04.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098297


2020-ОБ-06:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на бетонови изделия по приложена примерна спецификация”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9098552 на 07.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098552

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9098296 на 27.04.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098296


2020-ОБ-05: “Доставка на коагулант – полиалуминиев оксисулфат с добавка на полиамин, за отстраняване на фосфор в отпадъчните води на ПСОВ – Сопот, ПСОВ – Хисаря, ПСОВ – Стамболийски, ПСОВ – Кричим, ПСОВ – Раковски и ПСОВ - Карлово”

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9098261 на 23.04.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098261 

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9098064 на 13.04.2020 г. и е видима на адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098064


2020-ОП-1-06"Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Катуница“ до Прекъсвателна шахта 50м3" гр. Асеновград”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0006 на 15.04.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D3338303334322020-ОП-1-05:"Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив"

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0005 на 06.04.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830323033


2020-ОБ-04: „Транспортиране на неопасни производствени отпадъци от и на обекти на ПСОВ – Сопот, Хисаря и Карлово”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9097636 на 25.03.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097636

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9097956 на 06.04.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097956

2020-ОП-1-04:„Избор на Екип за управление на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2020-0004 на 26.03.2020 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333739363734


ОБ-03-2020: „Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”, за строеж: „Захранващ кабел 20 кV от п/ст. 110/20 кV „Лаута” до ВТС „Пречиствателна станция за отпадни води” – Пловдив”

Обявата е прекратена считано от 13.04.2020 г. съгласно мотиви посочени в Съобщението за прекратяване - раздел "Съобщения/Становища".Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9097795 на 30.03.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097795 Информация за обявата е публикувана в електрон ..

2020-ОП-1-03: "Доставка на помпени агрегати за питейни и отпадни води и резервни части за помпи с изтекъл гаранционен срок, налични и експлоатирани от "ВиК" ЕООД – Пловдив”

Процедурата е публикувана в РОП с уникален идентификационен номер  00197-2020-0003

2020-ОБ-02: „Изготвяне и входиране на документация за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване на санитарно-охранителни зони съгласно Закона за водите за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Обявата е прекратена считано от 13.03.2020 г. съгласно мотиви посочени в Съобщението за прекратяване - раздел "Съобщения/Становища".Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9096315 на 12.02.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096315 Информация за удължаване на срока е публикувана в елетронната страница н ..

2020-ОПО-4-02-„Юридически услуги за завеждане и водене на дела от името на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, процесуално представителство по дела, по които “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив е ищец, заявител, ответник, трето лице и други”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2020-0002


2020-ОП-1-01 с предмет:“Доставка на електроапаратура, елементи и средства за поддръжка и изграждане на електросъоръжения и устройства за ниско напрежение (НН) и за средно напрежение (СН)”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под идентификационен номер 00197-202-0001 на 06.02.2020 г. и е видима на следния адрес:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D3337373931362020-ОБ-01- “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените интереси на „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9096156 на 03.02.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096156Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9095978 от 23.01.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095978


2019-ОПО-1-15:“Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа, предоставяща мобилни услуги и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив по обособени позиции”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0015 на 09.12.2019 г.

2019-ОБ-25: “Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по позиции: А) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив със задължителна застраховка “Гражданска отговорност”; Б) Застраховане по „Обща гражданска отговорност на ЛИК” и „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9095190 на 09.12.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095190

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9094868 на 28.11.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094868

2019-ОПО-4-14-„Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на „ВиК” ЕООД – Пловдив в град Пловдив и област Пловдив”

Решение за процедурата е публикувано в електронната страница на РОП под № 00197-2019-0014 на 18.11.2019 г. и е видимо на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333735393037


2019-ОБ-24-„Предоставяне на услуги по животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, по позиции: А) Групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”; Б) Доброволна застраховка “Злополука” с изплащане на медицински разходи”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9094525 от 15.11.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094525


2019-ОБ-23-“Осъществяване на мониторинг по радиологични показатели на водата предназначена за питейно-битови цели”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9094507 от 14.11.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094507

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9094782 на 25.11.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=90947822019-ОП-1-13-Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0013 на 14.11.2019 г. и е видима на следния адрес:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333735373730

2019-ОБ-22-Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси “VON ROLL” и “SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив и ПСОВ - Кричим

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти е публикувана в електронна страница на РОП под номер 9094697 на 21.11.2019 г.

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9094378 на 11.11.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094378


ОПО-4-12 с предмет:"Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност и други продукти за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0012 на 05.11.2019 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333735353736


2019-ОБ-21 с предмет:“Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9094339 на 07.11.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094339

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9093921 на 28.10.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093921


ОБ-20-2019 с предмет: Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК“ ЕООД - Пловдив по две обособени позиции

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9093777 на 22.10.2019 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093777

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9094209 на 04.11.2019 г. и е видима на следния адрес: 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094209

2019-ОБ-19 с предмет:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на технически средства по приложена примерна спецификация”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9094125 на 31.10.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094125

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9093635 на 21.10.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093635

2019-ОП-1-11:“Доставка на водомери от DN15 до DN200 mm за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Всички действия по процедурата се спират поради искане за налагане на временна мярка "Спиране" и образувано производство КЗК/971/2019, за което Възложителят е уведомен на 25.11.2019 г.

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0011 на 21.10.2019 г. 

2019-ОП-1-10-„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по обособени позиции”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2019-0010 на 14.10.2019 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333734343230


2019-ОПO-1-09:"Доставка и монтаж на външни и вътрешни гуми за целия автомобилен парк на “ВиК” ЕООД - Пловдив"

Всички действия по процедурата се спират поради образувано производство КЗК-892/2019 г. (виж. Съобщения)Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0009 на 08.10.2019 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F ..

2019-ОПО-1-08:Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив по обособени позиции на: А) Тръби, кухи профили, продълговати заготовки и пръти; Б) Плосковалцувани продукти от стомана

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0008 и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333734303035

ОБ-18-2019: "Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК“ ЕООД - Пловдив по две обособени позиции:

Информация за обявата е публикувана на електронната страница на РОП и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092824

Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9093159 на 07.10.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093159


2019-ОП-07:„Събиране на суми от абонати на „ВиК” ЕООД – Пловдив за услуги, предлагани от Дружеството, по обособени позиции”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под № 00197-2019-0007 и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333733373235


2019-ОБ-17:„Доставка на механични филтри за водомери от DN15 до DN200 mm, за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9092677 на 20.09.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092677

Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9092957 на 30.09.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092957

 

2019-ОБ-16 с предмет:"Монтиране, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 до DN200 mm, за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9092751 от 24.09.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092751

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9092373 на 11.09.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=90923732019 - ОБ - 15 с предмет: „Доставка на ПВЦ гривни и ПВЦ пломби за холендри на водомери от DN15 до DN50мм, за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9092750 от 24.09.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092750

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9092339 от 10.09.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092339


2019-ОБ-14 с предмет: „Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив”

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9092350 от 10.09.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092350

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9091886 от 28.08.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091886

ОБ-13 с предмет: „Доставка на минерална и/или трапезна и/или изворна вода за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Обявата е прекратена считано от 20.09.2019 г. съгласно мотиви посочени в Съобщението за прекратяване - раздел "Съобщения/Становища"Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9092349 от 10.09.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092349Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9091844 о ..

ОБ-12 с предмет: „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на мини челен товарач”

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9092268 на 09.09.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092268

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9091842 на 27.08.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091842

2019-ОПО-1-06: „Доставка на флокулант за обезводняване на утайки от селищни ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД – Пловдив"

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2019-0006 и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333733303733


2019-ОБ-11:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на касети с тонер за лазерни принтери и копирни машини и консумативи за мастиленоструйни принтери”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9091230 на 09.08.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091230


2019-ОБ-10:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на касети с тонер за лазерни принтери и копирни машини и консумативи за мастиленоструйни принтери”

Възлагането на обществената поръчка е прекратено на основание чл. 193 от ЗОП. Съобщението е видно в раздел "Съобщения/Становища"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9091119 на 06.08.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091119


2019-ОП-1-05 с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на резервни части за ремаркета и полуремаркета, за автомобили и мотоциклети, за превозни средства с каросерия тип фургон и други”

Поръчката е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2019-0005 на 15.07.2019 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731303333

ОБ-09 с предмет: „Преработка на модул “Инкасо“ за Web базиране на приложението и интегриране към Web платформата на информационно-изчислителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9089867 на 03.07.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089867


Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9090296 на 15.07.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9090296

ОБ-08 с предмет: „Изграждане на водопроводи в област Пловдив по две обособени позиции: А)Външен водопровод PE-HD за захранване на търговска зона „Марица” в землища на с. Бенковски, с. Радиново и с. Царацово”, община Марица, област Пловдив; Б) Подмяна на тласкателен водопровод за с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив. ”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9089700 на 28.06.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089700

ОБ-07 с предмет: “Изграждане на водопроводи по ул. „Антон Тайнер” и ул. „Иларион Макариополски” и реконструкция на съществуваща канализация по ул. „Антон Тайнер” в гр. Пловдив”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9089932 на 04.07.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089932

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9089495 на 24.06.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089495


2019-ОП-1-04 с предмет:“Доставка, монтаж, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 до DN200 mm, за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Процедурата се прекратява с Решение ЗОП-07/12.07.2019 г., което е публикувано в раздел Решение за избор на изпълнител.Процедурата е публикувана в РОП на 17.06.2019 г. с идентификационен номер 00197-2019-0004 и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F ..

2019-ОБ-06: Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив със застраховка Отговорност на застрахования в качеството му на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, във връзка с неговата финансова стабилност само и единствено съгласно Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътниции товари на територията на Р България

Възлагането на поръчката се прекратява, считано от 17.07.2019 г. Съобщение за прекратяването е публикувано в раздел Съобщения/Становища.Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9089278 на 18.06.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089278Информация за обявата е публикувана в електронната страница на ..

ОБ-05 с предмет: “Изграждане на водопроводи по ул. „Антон Тайнер” и ул. „Иларион Макариополски” и реконструкция на съществуваща канализация по ул. „Антон Тайнер” в гр. Пловдив”

Възлагането на поръчката се прекратява, считано от 10.06.2019 г. Съобщение за прекратяването е публикувано в раздел Съобщения/Становища

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9088823 на 04.06.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9088823


2019-ОПО-1-03:"Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив"

Всички действия по процедурата са спрени считано от 19.06.2019 г. (виж "Съобщения") до влизане в сила на Решение № 891/01.08.2019 г. на КЗКПроцедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0003 и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F636173 ..

2019-ОПО-1-02:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на резервни части за водомери за студена вода производство на “Беласица” АД- Петрич от Ду15 мм до Ду150 мм и от Qmax3 m3/h дo Qmax 150 m3/h и за водомери, производство на Apator PoWoGaz SA – Полша"

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0002 и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL


2019-ОБ-04:Изработка и доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на специално работно облекло, непромокаеми дрехи и друго предпазно облекло, по приложена примерна спецификация

Информацията за удължен срок на обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9088562 от 27.05.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9088562

Информация за публикуваната обява е видима в електронната страница на РОП под № 9088262 от 14.05.2019 г. на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9088262


 

2019-ОБ-3: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа, предоставяща мобилни услуги и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив”

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9087705 на 22.04.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087705

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9087415 на 12.04.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087415


Обява с предмет: "Събиране, нарязване, приемане и изкупуване на метални отпадъци (черни и цветни) и на оловни акумулаторни батерии"

Обявата е публикувана във вестник "24 часа", бр. 89 от 01.04.2019 г.

ОБ-02 с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените интереси на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на АОП под № 9085291 на 31.01.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085291

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на АОП под № 9085110 на 24.01.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085110


OБ-01 с предмет: "Осъществяване на мониторинг по радиологични показатели на водата предназначена за питейно-битови цели"

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на АОП под № 9085197 на 28.01.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085197

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на АОП под № 9085008 на 21.01.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085008


20019-ОПО-1-01: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа, предоставяща мобилни услуги и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2019-0001 на 09.01.2019 г. и  е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635303931


ОБ-24 с предмет:„Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси „VON ROLL” и „SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив и ПСОВ - Кричим"

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9083877 на 04.12.2018 г. и е видима на следния адрес:  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083877

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на АОП под № 9083523 на 27.11.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083523


ОПО-4-19 с предмет: "Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив в град Пловдив и област Пловдив"

Процедурата е с идентификационен номер в РОП 00197-2018-0019 от 19.11.2018 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333633363639


ОБ-23 с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по позиции"

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9083412 на 22.11.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083412

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9083130 на 15.11.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083130


ОБ-22 с предмет:Ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане – съдове, работещи под налягане и устройства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9083063 на 13.11.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083063

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9082785 на 06.11.2018 г. и е видима на следния адресhttp://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082785


Oб-21 с предмет:„Транспортиране на неопасни производствени отпадъци от и на обекти на ПСОВ -Сопот, Хисаря, Стамболийски, Кричим, Пловдив, Раковски, Карлово, Бенковски, Кочево и Асеновград по обособени позиции"

Поръчката е прекратена. Информация, относно мотивите за прекратяване можете да намерите в раздел "Съобщения".Информация за обявата е публикувана на електронната страница на РОП под № 9082482 на 29.10.2018 г. и е видима на следния адрес :http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082482Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9082774 на 05.11.2018 ..

ОП-1-18 с предмет: "Доставка на поцинковани фитинги за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Поръчката е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2018-0018 на 01.11.2018 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632393830


ОПО-4-17 с предмет: "Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив в град Пловдив и област Пловдив"

Становището за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП е видимо на следния адрес: http://www.aop.bg/jc_view.php?id=362969Процедурата е прекратена с Решение ЗОП-13 от 31.10.2018 г., което е публикувано в раздел Решения.Решението е публикувано в електронната страница на РОП с идентификационен номер на процедурата 00197-2018-0017 на 29.10.2018 г. и е видимо на следния адрес: http://rop3-app1 ..

ОП-1-16:Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А/ Водовземни скоби, връзки и свързващи елементи и изделия; Б/ Възвратни клапи и смукатели с клапа и цедка

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2018-0016 на 24.10.2018 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632373339


ОБ-20 с предмет: Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи

Информация за удължен срок е публикувана на електронната страница на РОП под № 9082249 на 23.10.2018 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082249

Информация за обявата е публикувана под № 9081934 от 16.10.2018 г. на електронната страница на РОП и е видима на следния  адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081934


ОПО-1-15 с предмет: "Доставка на натриев хипохлорит и течен хлор за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Процедурата е публикувана на 12.10.2018 г. с идентификационен номер в РОП 00197-2018-0015 и е достъпна на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632333538 


ОБ-19 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на технически средства по приложена примерна спецификация"

Информация за обявата е публикувана на електронната страница на РОП под № 9081399 на 02.10.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081399

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9081703 на 09.10.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081703


ОП-1-14 с предмет:Събиране на суми от абонати на „ВиК” ЕООД – Пловдив за услуги, предлагани от Дружеството, по обособени позиции

Процедурата е публикувана в РОП под номер 00197-2018-0014 на 01.10.2018 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631373731 

 

ОПО-1-13 Ремонт на степен на въздуходувки с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части за ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособени позиции

Процедурата е с уникален идентификационен номер в електронната страница на РОП 00197-2018-0013 и е публикувана на 11.09.2018 г.

ОБ-18 с предмет: "Доставка на крепежни изделия за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за обявата е публикувана на електронната страница на РОП под № 9080615 на 11.09.2018 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9080615 

 

ОПО-1-12 с предмет:"Доставка на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив”

-Процедурата е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2018-0012 на 23.08.2018 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333630363631


ОБ-17 с предмет: Изготвяне и входиране на документация за издаване на разрешителни за водовземане, заустване и учредяване на санитарно-охранителни зони съобразно Законa за водите за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9079786 на 17.08.2018 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079786 

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9080056 на 24.08.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9080056 ОБ-16 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД– Пловдив на касети с тонер за лазерни принтери и копирни машини и консумативи за мастиленоструйни принтери"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9079233 на 03.08.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079233


ОБ-15 с предмет: "Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9078972 на 27.07.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9078972

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти е публикувана  в РОП под № 9079311 на 06.08.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079311


ОБ-14 с предмет: " Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9078733 на 20.07.2018 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9078733

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9079053 на 30.07.2018 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079053


ОПО-1-11 с предмет: “Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В110В и минибагери Кубота КХ41-3, собственост на “ВиК” ЕООД - Пловдив”

Поръчката е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2018-0011 на 21.06.2018 г.

ОБ- 13 с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив със застраховка Отговорност на застрахования в качеството му на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, във връзка с неговата финансова стабилност само и единствено съгласно Наредба № 33/03.11.199 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България"

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9077688 на 25.06.2018 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077688

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9077341 на 18.06.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077341


ОПО-1-10 с предмет:“Доставка на резервни части и консумативи за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособени позиции"

Процедурата е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2018-0010 на 18.06.2018 г., видима на  http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538323539


ОБ-12 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на бетонови изделия по приложена примерна спецификация"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9077228 на 14.06.2018 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077228

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9077571 на 21.06.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077571


ОБ-11 с предмет: "Подмяна и ремонт на съществуващи водопроводи за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9077224 на 14.06.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077224


ОП-1-09 с предмет:„Строително – ремонтни работи по почистване, възстановяване и хидроизолация на питейни водоеми, стопанисвани от „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Поръчката е с идентификационен номер в РОП 00197-2018-0009 и e публикувана на 12.06.2018 г. 

ОБ-10 с предмет:"Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив със застраховка Отговорност на застрахования в качеството му на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, във връзка с неговата финансова стабилност само и единствено съгласно Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България"

Обявата е прекратена на 15.06.2018 г. съгласно мотиви изложени в раздел "Съобщения".

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9076663 на 31.05.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076663


ОБ-09 с предмет:Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Пловдив, съобразно нуждите на дружеството

Информация за удължен срок на обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9076434 на 23.05.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076434

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9075726 на 08.05.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075726


ОП-1-08 с предмет:"Доставка по обособени позиции за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на различни водопроводни арматури"

На 14.05.2018 г. в РОП е публикувано Решение и обявление за промяна, което е видимо и в раздел Решения в досието на поръчката. В раздел Документация е качена променената Техническа спецификация, а променения Образец 2 и Приложение 3 към него са в раздел Образци.

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2018-0008 на 04.05.2018 г. 

ОБ-08 с предмет: "Извършване на строително-ремонтни работи на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9075590 на 03.05.2018 г.  и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075590


OБ-07 с предмет: "Доставка на система за редуциране на естествен уран в сондажна вода за питейни цели"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под №9075529 на 02.05.2018 г.  и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075529

Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9075836 на 09.05.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075836OБ-06 с предмет: "Електрически и електромеханичен ремонт на силови разпределителни трансформатори с мощност от 20 до 1000 kVa"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9074960 на 16.04.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9074960

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9075219 на 23.04.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075219


OБ-05 с предмет: "Изработка и доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9074511 на 02.04.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9074511


ОП-4-07 с предмет: Изграждане на система за наблюдение и управление в реално време на производствени обекти, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив на територията на област Пловдив

Процедурата се прекратява с Решение ЗОП-04/26.04.2018 г., с което може да се запознаете в раздела "Решение за избор на изпълнител"

Процедурата е публикувана в РОП на 30.03.2018 г. под номер 00197-2018-0007 

За попълване на еЕЕДОП моля отворете следния линк: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg


За допълнителна информация:

инж. Живко Папучаров

моб. 0887488999

zh.papucharov@vik.bg

ОПО-1-06 с предмет: Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на нова специализирана техника по обособени позиции: А) Товарни автомобили тип „самосвал”; Б) Комбиниран багер-товарач и минибагер с гумени вериги

Процедурата е публикувана в РОП под номер 00197-2018-0006 на 22.03.2018 г. 

ОП-4-05 с предмет:"Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2018-0005 на 21.03.2018 г.

ОП-1-04 с предмет: Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А) Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиетилен и стомана; Б) Поцинковани фитинги

Процедурата е публикувана в РОП под номер 00197-2018-0004 на 19.03.2018 г.

За попълване на еЕЕДОП моля отворете следния линк: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg


ОП-4-03 с предмет: Доставка до обекти на В"иК" ЕООД - Пловдив на електрическа енергия (ниско напрежение) по регулирани цени от краен снабдител

Процедурата е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2018-0003 на 13.03.2018 г.

ОБ-04 с предмет: "Изработка и доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация"

Поръчката е прекратена. Информация, относно мотивите за прекратяване можете да намерите в раздел "Съобщения".Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9073354 на 27.02.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9073354Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9073564 на 06.03.2018 г. и е види ..

ОБ-03 с предмет: "Изготвяне на документация за издаване на разрешителни за водовземане, заустване и учредяване на санитарно-охранителни зони съобразно Закона за водите за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Поръчката е прекратена. Информация, относно мотивите за прекратяване можете да намерите в раздел "Съобщения".Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9073199 на 22.02.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9073199Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9073458 на 01.03.2018 г. и е види ..

ОПО-4-02 с предмет: “Юридически услуги за завеждане и водене на дела от името на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, процесуално представителство по дела, по които “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив е ищец, заявител, ответник, трето лице и други”

Процедурата е публикувана в РОП под номер 00197-2018-0002 и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333533383837


ОБ-02 с предмет: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9072501 на 26.01.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072501

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9072683 на 02.02.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072683


ОП-1-01 с предмет: "Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии на водоснабдителната и канализационната мрежи на територията на град Пловдив и област Пловдив"

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под идентификационен номер 00197-2018-0001 на 15.01.2018 г.

ОБ-01 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на минибагер с гумени вериги

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9072242 на 16.01.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072242

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9072069 на 09.01.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072069


ОП-4-13 с предмет:"Покупка чрез карти за безналично плащане на горива за МПС, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по позиции: А) Бензин А95Н; Б) Дизелово гориво и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове Adblue или еквивалент; В) Газ пропан-бутан"

Процедурата е публикувана в РОП под номер 00197-2017-0013 на 19.12.2017 г. и е видима на следния електронен адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL


ОБ-25 с предмет:"Доставка на винетни стикери за МПС, собственост на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9071745 на 20.12.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9071745

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9071515 на 13.12.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9071515


ОП-1-11 с предмет:„Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение (НН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2017-0012 на 23.11.2017 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531383930Становището за осъществен предварителен и окончател ..

ОБ-24 с предмет:„Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси „VON ROLL” и „SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив и ПСОВ - Кричим"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9070555 на 21.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070555

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9070854 на 28.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070854


OБЯВА за Събиране,нарязване, приемане и изкупуване на метални отпадъци (черни и цветни) и оловни акумулаторни батерии

Обявата е публикувана и във вестник "Марица" на 09.11.2017 г.

ОП-1-12 с предмет:„Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2017-0011 на 06.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531333430


ОБ-23 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по приложена примерна спецификация"

Информацията за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под №  9070090 на 07.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070090


Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9069840 на 31.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069840

ОП-1-10 с предмет: "Доставка на инертни материали за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2017-0010 на 01.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531313531


ОБ-22 с предмет:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на минибагер с гумени вериги”

Поръчката е прекратена и оттеглена от РОП на 06.12.2017 г. Становището е публикувано в раздел Съобщения/Становища.Информация за удължаване на срока за подаване на оферти е публикувана в РОП под №  9070043 на 06.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070043Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9069787 на 30.1 ..

ОПО-4-09 с предмет: "Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив в град Пловдив и област Пловдив"

Решението за откриване на процедурата е публикувано в РОП на 23.10.2017 г. Идентификационен номер на процедурата 00197-2017-0009 и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530393534ОБ-21 с предмет: "Предоставяне на услуги по животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, по позиции"

Информацията за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под №  9069808 на 30.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069808

Информация за публикуваната обява е видна в електронната страница на РОП под № 9069526 от 23.10.2017 г. на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069526


ОП-1-08 с предмет:"Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, по обособени позиции”

Процедурата е публикувана под идентификационен номер в РОП 00197-2017-0008 на 18.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL


ОБ-20 с предмет: Ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане - съдове, работещи под налягане и устройства, собственост на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9069455 на 19.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069455

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9069221 на 12.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069221

OБ-19 с предмет: "Доставка на бои, стенни и подови покрития, други бояджийски аксесоари и пособия, цимент, хидроизолация, гранитогрес и фаянс, тухли, хоросан, лепило, гипсокартон и други за нуждите на "ВиК" ЕООД-Пловдив по приложена примерна спецификация"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9068533 на 21.09.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068533OБ-18 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на технически средства по приложена примерна спецификация"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9068499 на 20.09.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068499


ОБ-17 с предмет:“Строително – ремонтни работи на обекти, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9068414 на 19.09.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068414 


ОПО-1-07: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на резервни части за ремаркета и полуремаркета, за автомобили и мотоциклети, за превозни средства с каросерия тип фургон и други"

Поръчката е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2017-0007 на 18.09.2017 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439383231ОБ-16: “Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по обособени позиции”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9068196 от 12.09.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068196

OБ-15 с предмет: "Електрически и елетромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи"

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9068458 на 19.09.2017 г. 

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9068188 на 12.09.2017 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068188


ОБ-14 с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на технически средства по приложена примерна спецификация"

Поръчката е прекратена. Информация, относно мотивите за прекратяване можете да намерите в раздел "Съобщения" .

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9067547 на 22.08.2017 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067547


ОП-1-06 с предмет: "Доставка на инертни материали за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив

Обявление за прекратена процедура е публикувано в РОП на 04.10.2017 г. и в ОВ на ЕС под номер 2017/S190-389972 на 04.10.2017 г.Поръчката е прекратена с Решение ЗОП-08/19.09.2017 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, което е публикувано в досието, раздел Решения.Поръчката е публикувана в електронната страница на РОП под идентификационен номер 00197-2017-0006 на 18.08.2017 г. и е достъпна н ..

OБ-13 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на лагери, вериги, уплътнители за помпи и електроди по приложена примерна спецификация"

Информацията по чл. 96, ал. 1 от ППЗОП е оттеглена от РОП поради прекратяване на поръчката на 25.10.2017 г.

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9067351 на 16.08.2017 г. и може да бъде видяна на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067351


ОБ-12 с предмет:Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ – Пловдив

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9067118 на 09.08.2017 г. и може да бъде видяна на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067118


ОБ -11 с предмет: "Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9066579 на 25.07.2017 г. и е видна на следния адрес: 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066579


ОБ-10 с предмет:„Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив”

Поръчката е прекратена. Информация, относно мотивите за прекратяване можете да намерите в раздел "Съобщения" .

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9066139 на 11.07.2017 г. и е видна на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066139


ОБ-09 с предмет: "Доставка, монтаж и програмиране на елементи от система за дистанционно радиоотчитане за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9066126 на 11.07.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066126


ОП-1-05 с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по обособени позиции, на: А) Тръби за питейно-битово водоснабдяване; Б) Тръби за отвеждане на отпадъчни води; В) Фитинги и свързващи елементи”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2017-0005 на 01.06.2017 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333436333932


ОБ-8 с предмет:"Строително-ремонтни работи на обекти, експлоатирани от "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за обявата е публикувана в РОП под номер 9064674 на 26.05.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064674


ОБ-7: "Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив със застраховка Отговорност на застрахования в качеството му на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, във връзка с неговата финансова стабилност само и единствено съгласно Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътниции товари на територията на Р България”

Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9064862 от 01.06.2017 г.

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9064626 на 25.05.2017 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064626


ОБ-6 с предмет: " Извършване на строително-ремонтни работи по почистване, възстановяване и хидроизолация на питейни водоеми, стопанисвани от "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за публикуваната обява е видна в електронната страница на РОП под номер 9064278/15.05.2017 г. на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064278


ОПО-1-04:“Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на консумативи, реактиви и химикали по обособени позиции”

Поръчката е обявена на 04.05.2017 г. и е видима на електронната страница на РОП под номер 00197-2017-0004 на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333435363330


ОБ-5 с предмет:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на употребявани автомобили - тип хечбек”

Информация за публикуваната обява е видна в електронната страница на РОП под номер 9063139/07.04.2017 г. на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063139


ОПО-1-03 с предмет:"Доставка на електроапаратура, елементи и средства за поддръжка и изграждане на електросъоръжения и устройства за ниско напрежение (НН) и за средно напрежение (СН)”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2017-0003 и е достъпна на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433323637


ОБ- 4 с предмет: "Изработка и доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация"

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9061311 на 09.02.2017 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9061311#
ОБ-3 с предмет: “Предоставяне на услуги по застраховка „Автокаско” на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9061184 на 06.02.2017 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9061184


ОПО-4-02 с предмет: Доставка чрез карти за безналично плащане на гориво газ пропан-бутан за моторните превозни средства, собственост на “ВиК” ЕООД - Пловдив

Поръчката е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2017-0002 на 27.01.2017 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=769568&newver=2

ОПО-4-01 с предмет: "Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност и други продукти за нуждите на "В и К" ЕООД - Пловдив"

Поръчката е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2017-0001 на 11.01.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=766526&newver=2


ОБ-2 с предмет: „Доставка на винетни стикери за МПС, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9060474 на 06.01.2017 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9060474ОБ-1 с предмет: “Изпитване на отпадъци от Пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на „В и К” ЕООД - Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9060452 на 05.01.2017 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9060452
ОПО-4-20 с предмет: "Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив в град Пловдив и област Пловдив"

Поръчката е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2016-0020 на 06.12.2016 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333431333838Становището на АОП при осъществен предварителен контрол е, че прилагането на ..

ОБ-29 с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на система за обследване и заснемане на подземни трасета с GPS функция”

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9059492 на 05.12.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059492


ОБ-28 с предмет: „Добавяне на допълнителна функционалност (разширение) на част от съществуващата IT инфраструктура във „ВиК” ЕООД – Пловдив, чрез допълнителни технически средства и предоставяне на услуги за изграждане на централизирана система за периметрова IT сигурност”

Информация за обявата е публикувана в РОП под №  9059387/02.12.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059387


ОБ-27 с предмет:„Предоставяне на услуги по животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, по позиции: А) Групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”; Б) Доброволна застраховка “Злополука” с изплащане на медицински разходи и застраховка “Живот” (общо заболяване)”

Срокът за подаване на оферти е удължен до 16,30 часа на 07.12.2016 г. само за позиция Б от поръчката

Информация за обявата е публикувана в РОП под номер 9059089 на 25.11.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059089


ОБ-26 с предмет: „Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси „VON ROLL” и „SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив"

Информация за обявата е публикувана в РОП под номер 9059078 на 25.11.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059078


ОБ-25: Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на модулна каналопочистваща надстройка за вграждане/монтаж във ван за отпушване и почистване на канализация, със самостоятелно задвижване

Обявата е публикувана в РОП под № 9058845/21.11.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9058845


ОП-1-19: "Оползотворяване на отпадъци с код 19 08 05, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ – Пловдив, класифицирани по реда на НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г., обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г."

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2016-0019 и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333430393135


ОПО-1-18 с предмет: „Доставка на специализирана техника – нови комбинирани багер-товарачи и колесни челни-товарачи, за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”.

Процедурата е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2016-0018 на 21.11.2016 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333430393036


ОБ-24:„Доставка и монтаж на резервоар с вместимост 100 куб. м в с. Бойково, Община Родопи”

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9058441 от 10.11.2016 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9058441

ОП-1-17: „Третиране (вкл. транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05, получени от пречистване на отпадъчни води и предварително обезводнени от ПСОВ - Пловдив”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2016-0017 на 14.11.2016 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333430363230


ОБ-23:„Доставка на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по примерна спецификация”

Обявата е публикувана в РОП под № 9058127 на 02.11.2016 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9058127


ОБ-22 с предмет: “Откриване на банкова сметка и депозиране на парични средства с цел издаване на банкова гаранция за изпълнение във връзка със сключен Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между „Асоциация по ВиК – Пловдив” и „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Информация за удължаване на срок за подаване на оферти е публикувана в АОП под № 9058033 на 31.10.2016 г.

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9057775 на 24.10.2016 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9057775
ОП-1-16 с предмет: "Въоръжена и невъоръжена охрана на на обекти на “ВиК” ЕООД – Пловдив в град Пловдив и област Пловдив

Поръчката е публикувана в РОП под номер 00197-2016-0016 на 26.09.2016 г. 

На 03.10.2016 г. е публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Процедурата е прекратена с Решение ЗОП-05/19.05.2017 г., видно в раздел Решение за избор на изпълнител.

ОБ-21 с предмет: “Извършване на различни видове строително-ремонтни работи на обекти, намиращи се на територията, обслужвана от „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054940 на 03.08.2016 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054940ОБ-20 с предмет: “Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054903 на 02.08.2016 г. и е достъпна на този линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870Срокът за подаване на оферти е удължен, за което е публикувана информация ..

ОБ-19 с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на Тест набори и Стандарти Адиста за работа с фотометър DR 2800”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054861 на 01.08.2016 г. и е достъпна на този линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870Срокът за подаване на оферти е удължен, за което е публикувана информация ..

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор по поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2014-0010 с предмет:Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на бетонови изделия, по приложена примерна спецификация е изпратена в АОП под номер 03-00-3496/26.07.2016 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т. 7.1. от Раздел седми "Други условия", поради изтичане на срока му.


ОБ-18 с предмет: “Ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане – съдове, работещи под налягане, и устройства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054072 на 05.07.2016 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054072. Срокът за подаване на оферти е удължен, за което е публикувана информация в РОП под № 9054273 от 12.07.2016 г. и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php? ..

ОБ-17 с предмет: “Ремонт и преустройство на съществуващи и монтаж на нови подемни съоръжения на обектите на територията на „В и К” ЕООД – Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054036 на 04.07.2016 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054036


ОБ-16 с предмет: “Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054015 на 01.07.2016 г. и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054015. Срокът за подаване на оферти е удължен, за което е публикувана информация в РОП под № 9054236 от 11.07.2016 г. и е достъпна на следния линк; http://www.aop.bg/v71_pp.php? ..

ОБ-15 с предмет:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на лагери, уплътнители за помпи и електроди по приложена примерна спецификация”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на АОП под № 9053920 на 28.06.2016 г. и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053920


ОБ-12 с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на консумативи, реактиви и химикали по следните обособени позиции: А) Тест набори и консумативи за работа със спектрофотометри NOVA 400, NOVA 60 и PHARO 100; Б) Сертифицирани сравнителни материали за проверка на методи; В) Сертифицирани сравнителни материали за рН и електропроводимост, точни разтвори, реактиви и химикали; Г) Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за анализ на водни проби чрез спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP); Д) Сертифицирани сравнителни материали за газхроматографски анализ; Е) Тест набори и Стандарти Адиста за работа с фотометър DR 2800”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9053882 на 27.06.2016 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053882


ОБ-14 с предмет: „Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив”

Информация за публикуваната обява е видна в електронната страница на РОП под № 9053878 от 27.06.2016 г. и е достъпна на следния линк:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053878

Срокът за подаване на оферти е удължен, за което е публикувана информация в РОП под № 9054083 от 05.07.2016 г. и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054083


ОБ-13 с предмет: "Доставка на бои, стенни и подови покрития, други бояджийски аксесоари и пособия, цимент, хидроизолация, гранитогрес и фаянс, тухли, хоросан, лепило, гипсокартон и други за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по приложена примерна спецификация"

Информация за публикуваната обява е видна на електронната страница на РОП под № 9053877 от 27.06.2016 г. и е достъпна на следния линк:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053877


ОБ-11 с предмет: „Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Обявата е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  на 17.06.2016 г. под No 9053711

Обява за събиране, нарязване, приемане и изкупуване на метални отпадъци (черни и цветни), и на оловни акумулаторни батерии

“Водоснабдяване и канализация” EООД – Пловдив, обявява процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет „Събиране, нарязване, приемане и изкупуване на метални отпадъци (черни и цветни), и на оловни акумулаторни батерии”. Всеки кандидат може да подаде оферта, която има следното задължително съдържание: 1.  Цена, в лв./тон, без ДДС, както следва: ·  Отпадъчно желязо ..

Информация за изпълнени договори

С изх. № 03-00-2684/09.06.2016 г. е изпратена информация за изпълнен договор по процедура с идентификационен номер в АОП - 00197-2013-0001; с изх. № 03-00-2685/09.06.2016 г. е изпратена информация за изпълнен договор по процедура с идентификационен номер в АОП - 00197-2011-0024; с изх. № 03-00-2686/09.06.2016 г. е изпратена информация за изпълнен договор с идентификационен номер в АОП - 00197-20 ..

Преглед на архивните обществени поръчки

Лица за контакт:

  • инж. Невяна Божилова - Ръководител звено "Обществени поръчки" и Главен експерт "Маркетинг и ОП" - 032/ 605 945
  • Тел./ Факс: 032 635 431
  • e-mail: vik_op@vik.bg