Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОП-4-09 с предмет: “Третиране (оползотворяване) на отпадъци получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ на територията на област Пловдив, класифицирани по реда на НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците обн., ДВ, бр. 66 от 8 Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 28.10.2015
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Плащания Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад