Сертификати

Във „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Пловдив е въведена и сертифицирана интегрирана система за управление, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд.
Системата е изцяло съобразена с големината, структурата и спецификата на дейността на фирмата. ИСУ е процесно-ориентиран продукт, отразяващ основните принципи за управление в Дружеството, извършваните дейности по опазване на околната среда и тези по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

„ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив притежава свидетелство за регистрация на марка с Регистрационен № 102695/14.08.2018г. издаден от „Патентно ведомство“ на Република България.

Дружеството е титуляр на сертификати за управление на качество ISO 9001:2015, околна среда ISO 14001:2015, здравословни и безопасни условия на труд ISO 45001:2018 и управление на информация за бизнес процеси ISO 27001:2013.

Декларациите на Ръководството на "ВиК" Пловдив за политика и цели по качество, по УОС и по ЗБУТ могат да бъдат свалени от тук.

Удостоверение № IV - TV 007253, протокол 0612/06.03.2014 на ЦПРС/Камара на строителите в България може да бъде свалено от тук.

За обследване качествата на водата към „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Пловдив е изграден Лабораторен изпитвателен комплекс /ЛИК/ с две направления – „Питейни води” и „Отпадъчни води”. ЛИК има изградена и действаща система за управление на качествотосъс заповед № А 238 и е титуляр на сертификат БСА регистрационен номер №199 ЛИ:

  • Да извършва изпитване на: Питейни води. Подземни води. Повърхностни води. Отпадъчни води. Утайки.

  • Да извършва вземане на проби/извадки/ от: Питейни води. Отпадъчни води.

в пълно съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

ВиК Пловдив ЕООД е вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" под идентификационен №234129.

През 2015 година дружеството получи сертификат за "Коректна фирма", който може да намерите тук.