Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура с предмет: ОПО-1-15 с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив по обособени позиции на: А) Тръби, кухи профили, продълговати заготовки и пръти; Б) Плосковалцувани продукти от стомана”

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 16.08.2016 г. (вторник) от 09.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под номер 00197-2016-0015 на 12.04.2016 г. и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL ..

Открита процедура с предмет: ОП-1-14 с предмет: “Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Ценовите оферти на допуснатите участници „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД; „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД;  „Мост Енерджи” АД; „Енерджи Съплай” ЕООД и „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД ще бъдат отворени на 10.08.2016 г. (сряда) от 09.00 часа в Заседателната зала. Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 00197-2016-0014 на 12.04.2016 г. и е видима на http://rop3-app1.aop.bg:77 ..

Открита процедура с предмет: ОПО-1-13 с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на резервни части за водомери за студена вода производство на “Беласица” АД- Петрич от Ду15 мм до Ду100 мм и от Qmax3 m3/h до Qmax 150 m3/h”и за

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП на 08.04.2016 г. с идентификационен номер 00197-2016-0013 и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335313533


Открита процедура с предмет: ОПО-1-12 с предмет: „Доставка и монтаж на външни и вътрешни гуми за целия автомобилен парк на „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под номер 00197-2016-0012 на 08.04.2016 г. и е достъпна на следния адрес:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335313439
Открита процедура с предмет: ОП-1-11 с предмет:"Доставка по обос. позиции: А)Доставка, монтаж, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 – DN200 mm; Б)Доставка на електронни ултразвукови водомери от DN15 – DN80 mm;В)

“Открита процедура за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Доставка, монтаж, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 – DN200 mm; Б) Доставка на електронни ултразвукови водомери от DN15 – DN80 mm; В) Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери за водопроводи с размери от DN150 – DN2000 mm” е публикувана в електронната страница на ..

Открита процедура с предмет: ОПО-1-10 с предмет: „Доставка на флокулант за обезводняване на утайки от селищни ПСОВ, експлоатирани от “ВиК” ЕООД - Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под номер 00197-2016-0010 на 06.04.2016 г. и е достъпна на следния адрес:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333334393931


Открита процедура с предмет: ОПО-1-09 с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на нови товарни високопроходими автомобили - тип пикап”

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП с идентификационен номер 00197-2016-0009 на 01.04.2016 г. и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333334363734


Открита процедура с предмет: ОПО-1-08 с предмет: “Ремонт на степен на въздуходувки с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части, за ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив по обособени позиции: А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S,

Процедурата е публикувана под идентификационен номер в АОП 00197-2016-0008 на 30.03.2016 г. и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333334353132


Открита процедура с предмет: ОПО-1-07 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на бетонови изделия, по приложена примерна спецификация"

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с индивидуален идентификационен номер 00197-2016-0007 на 25.03.2016 г. и е достъпна на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333334333032


Открита процедура с предмет: ОП-1-06 с предмет: "Доставка на помпени агрегати за питейни и отпадни води за нуждите на "ВиК" ЕООД по класове"

Процедурата е публикувана в РОП под индивидуален идентификационен номер 00197-2016-0006 на 21.03.2016 г. и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333334303630Обявление за възложена поръчка е изпратено в АОП с наш изх. ..

Открита процедура с предмет: ОПО-1-05 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ: „Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи”

Процедурата е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под номер 00197-2016-0005 на 17.03.2016 г. и е достъпна на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333333393539Открита процедура с предмет: ОПО-1-04 с предмет:“Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособени позиции: А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S, GM 25S и GM 10S; Б) „Хафи”, тип ABU 30.8-1

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2016-0004 и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333333383937

Открита процедура с предмет: ОПО-4-03 с предмет: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа, предоставяща мобилни услуги и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на “Вод

Договарянето ще бъде проведено на 31.03.2016 г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. При провеждане на договарянето имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично нотариално заверено пълномощно за договаряне на условията и цените.Оценките на участниците преди провеждане на договарянето са следните:  „БТК” ЕАД – общ ..

Открита процедура с предмет: ОПО-1-02 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на натриев хипохлорит и течен хлор"

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 00197-2016-0002 и е видима на следния електронен адрес http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL


Открита процедура с предмет: ОП-4-01 с предмет:Покупка чрез карти за безналично плащане на горива за МПС, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по позиции

Решение за промяна е публикувано в АОП и е видимо на следния адрес: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=705467&newver=2Решението за откриване на процедура на договаряне без обявление е публикувано в АОП под номер 00197-2016-0001 и е видимо на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63 ..

Открита процедура с предмет: ОПО-4-13 с предмет:Юридическо обслужване на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив в следните области на правото: гражданско, облигационно, вещно, търговско, административно, трудово право и други, по обособени позиции

Процедурата на договаряне без обявление е публикувана в електронната страница на АОП под номер 00197-2015-0013 на 23.12.2015 г.


Открита процедура с предмет: ОП-1-11: “Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение (НН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под номер 00197-2015-0012 на 02.12.2015 г. и е достъпна на следния адрес: 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333330383631


Открита процедура с предмет: ОПО-1-12 с предмет: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа, предоставяща мобилни услуги и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на “ВиК

Процедурата е прекратена с Решение 11/12.01.2016 г.

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2015-0011 на 30.11.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333330373637


Открита процедура с предмет: ОПО-1-10 с предмет: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „Ви

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 18.02.2016 г. (четвъртък) от 09,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. Допуснати участници преди отваряне на ценовите оферти са както следва:   По обособена позиция А)-  ЗК „Лев Инс” АД – София;-  ЗАД „Армеец” АД – София;-  „ДаллБог:Живот и Здраве” АД – София;-  „ОЗК-Застраховане” АД – София;-  ЗАД „Булстрад ВИГ” – София;- ..

Открита процедура с предмет: ОП-4-09 с предмет: “Третиране (оползотворяване) на отпадъци получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ на територията на област Пловдив, класифицирани по реда на НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците обн., ДВ, бр. 66 от 8

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 00197-2015-0009 на 28.10.2015 г. и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333239393234


Открита процедура с предмет: ОПО-4-08 с предмет: "Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност и други продукти за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Процедурата на договаряне без обявление е открита с Решение № 258/20.10.2015 г. на Управителя на Дружеството и е с идентификационен номер в АОП 00197-2015-0008 от 20.10.2015 г.

Открита процедура с предмет: ОП-1-07 с предмет: “Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А/ Водовземни скоби, връзки и свързващи елементи и изделия; Б/ Възвратни клапи и смукатели с клапа и цедка”

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 09.12.2015 г. (сряда) от 09.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. Резултатите от оценяването на офертите по критерии за оценка преди отваряне на ценовите оферти са както следва: По обособена позиция А – единствен допуснат участник „Мултиком” ООД – Пловдив, чи ..

Открита процедура с предмет: ОПО-1-06 с предмет:„Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, по следните обособени позиции: A) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 04.12.2015 г. (петък) от 09,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. Резултатите от оценяването на офертите по критерии за оценка преди отваряне на ценовите оферти са както следва: По обособена позиция А – единствен допуснат участник „Български пощи” ЕАД – Пловдив, който е предложил по критерий за оценка К2 – Брой пунк ..

Открита процедура с предмет: Открита процедура по опростени правила ОПО-1-05: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Застраховане на моторните превозни средс

Процедурата е прекратена с Решение № 250 от 15.10.2015 г., видно в досието на поръчката и на следния адрес http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=692501&newver=2Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2015-0005 на 28.09.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal& ..

Открита процедура с предмет: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ОПО-1-04 “Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В110В и минибагери Кубота КХ41-3, собственост на “ВиК” ЕООД - Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под номер 00197-2015-0004 на 20.05.2015 г.

Открита процедура с предмет: ОП-1-03 с предмет:“Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А) Пожарни хидранти и резервни части към тях, в т.ч. А1) Подземни пожарни хидранти и резервни части към тях, А2) Надземни пожарни хидранти и ре

Cъгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 02.07.2015 г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. Резултатите от оценяването на офертите по критерии за оценка преди отваряне на ценовите оферти са както следва: По обособени позиции А, Б, Е и Ж – единствен допуснат участник „Мултиком” ООД ..

Открита процедура с предмет: Процедура на договаряне без обявление с предмет ОПО-4-02: "Избор на изпълнител за отпускане на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив на банков кредит в размер на 3 900 000 лева за оборотни средства”

Решението за откриване на процедурата е публикувано в Регистър обществени поръчки на 17.03.2015 година и е с идентификационен номер 00197-2015-0002.


Открита процедура с предмет: ОП-1-01 с предмет: "Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А/ Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиетилен и стомана; Б/ Водовземни скоби, връзки и свърз

Cъгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 02.07.2015 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. Резултатите от оценяването на офертите по критерии за оценка преди отваряне на ценовите оферти са както следва:По обособена позиция А – единствен допуснат участник „МАТ” ООД – Разград, койт ..

Открита процедура с предмет: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ: „Предоставяне на услуги по животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.: групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”, доброволн

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с индивидуален идентификационен номер 00197-2014-0031 на 02.12.2014 г. и е видна на следния линк:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=635994&newver=2


Открита процедура с предмет: Открита процедура по опростени правила ОПО-1-30: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на резервни части за ремаркета и полуремаркета, за автомобили и мотоциклети, за превозни средства с каросерия тип фургон и други”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с индивидуален идентификационен номер 00197-2014-0030 на 02.12.2014 г. и е видна на следния линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333139373639


Открита процедура с предмет: Процедура на договаряне без обявление с предмет ОПО-4-29: "Въоръжена охрана на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Поръчката е публикувана в електронната страница на РОП с уникален идентификационен номер 00197-2014-0029 

Открита процедура с предмет: Открита процедура: "Избор на доставчик на ел. енергия ниско напрежение (НН) и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив”

С отговор по постъпило запитване по процедурата може да се запознаете в прикачения файл.Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2014-0028 на 22.10.2014 г. и е достъпна на следния линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F63617365266361 ..

Открита процедура с предмет: Открита процедура по опростени правила: "Избор на изпълнител за отпускане на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив на банков кредит в размер на 3 900 000 лева за оборотни средства”

Процедурата е прекратена с Решение № 365/18.11.2014 г., което може да отворите от прикачения файл.С Отговор по постъпило запитване по процедура може да се запознаете на прикачения по-долу файл. Решение за промяна е публикувано на 14.10.2014 г. в РОП и е достъпно на следния адрес: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=628549&newver=2, както и в прикачените файлове в досието на процедур ..

Открита процедура с предмет: Открита процедура по опростени правила: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на 5 (пет) броя комбинирани багер-товарачи"

Cъгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовата оферта на допуснатия участник ще бъде отворена на 26.09.2014 г. (петък) от 09.30 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на ..

Открита процедура с предмет: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Застраховане на моторните превозни сред

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив със задължителна застраховка “Гражданска отговорност”; Б) Застраховане на моторните превозни средства, собственост н ..

Открита процедура с предмет: Открита процедура по опростени правила: “Ремонт на степен на въздуходувки “Аерцен” тип GM 150 S, GM 50 L, GM 35 S, GM 25 S и GM 10 S, с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части"

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че: Ценовата оферта на допуснатия участник ще бъде отворена на 19.09.2014 г. (петък) от 09.30 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на ..

Открита процедура с предмет: Отрита процедура по опростени правила с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив по обособени позиции на: А) Тръби, кухи профили, продълговати заготовки и пръти; Б) Плосковалцувани продукти от стомана"

Поръчката е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2014-0017 на 20.06.2014 г.Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 16.07.2014 г.Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 23.07.2014 г. Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 07.10.2014 г. (вторник) от 09.30 ..

Открита процедура с предмет: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ: “Доставка и монтаж на външни и вътрешни гуми за целия автомобилен парк на „В и К” ЕООД – Пловдив"

Процедурата е публикувана под номер 00197-2014-0016 на 18.06.2014 г. в електронната страница на РОП Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 22.08.2014 г. (петък) от 15:00 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата ..

Открита процедура с предмет: Открита процедура с предмет: "Третиране (включително транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места, получени от пречистване на отпадъчни вод

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 19.09.2014 г. (петък) от 09.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на ..

Открита процедура с предмет: Открита процедура с предмет: "Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив"

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 27.08.2014 г. (сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средст ..

Преглед на архивните обществени поръчки

Лица за контакт:

  • Катерина Дончева – Юрисконсулт - 032/ 605 955
  • инж. Невяна Божилова - Главен Експерт "Обществени поръчки" - 032/ 605 945
  • Тел./ Факс: 032 635 431
  • e-mail: vik_op@vik.bg