Профил на купувача до 15.04.16 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че:

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 20.02.2014 г. (четвъртък) от 09,00 часа в Заседателната зала на Дружеството.

При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


Моля отворете прикачения файл за разяснения по процедурата!

Процедурата е публикувана с идентификационен номер в РОП - 00197-2013-0017 на 21.12.2013 година

Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 16.01.2014 година

Краен срок за получаване на оферти - до 16,00 часа на 23.01.2014 година


« назад