Профил на купувача до 15.04.16 г.

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 23.01.2014 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Дружеството.

При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.« назад