Профил на купувача

Процедурата се прекратява с Решение ЗОП-04/26.04.2018 г., с което може да се запознаете в раздела "Решение за избор на изпълнител"

Процедурата е публикувана в РОП на 30.03.2018 г. под номер 00197-2018-0007 

За попълване на еЕЕДОП моля отворете следния линк: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg


За допълнителна информация:

инж. Живко Папучаров

моб. 0887488999

zh.papucharov@vik.bg


« назад