Профил на купувача

Решението за откриване на процедурата е публикувано в РОП на 23.10.2017 г. Идентификационен номер на процедурата 00197-2017-0009 и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530393534
« назад