Профил на купувача до 15.04.16 г.

С Решение № 314/16.09.2014 г. на Управителя на дружеството, процедурата е прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП и е достъпно на следния адрес:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=623890&newver=2

Поръчката е с уникален идентификационен номер в РОП  00197-2014-0026 от 22.08.2014 г., на следния електронен адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333136393737


« назад