Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под номер 00197-2014-0011 на 30.05.2014 г.


Краен срок за купуване на документация: до 16:00 часа на 25.06.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 02.07.2014 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 10.07.2014 г. (четвъртък) от 10.30 часа в Заседателната зала на Дружеството.

« назад