Профил на купувача до 15.04.16 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че:

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 28.02.2014 г. (петък) от 09,30 часа в Заседателната зала на Дружеството.

При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 Моля отворете прикачените файлове, за да се запознаете с постъпили въпроси и техните отговори!

С Решение № 288/19.11.2013 г., публикувано в РОП са променени следните дати по процедурата:

Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 27.12.2013 г.
Отваряне на офертите - 10,00 часа на 30.12.2013 г.
Процедурата е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2013-0014 на 07.11.2013 г.
Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 12.12.2013 г.
Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 23.12.2013 г.


« назад