Цена на водата

С Решение № Ц-20 от 28.12.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране са утвърдени цени на водоснабдителни и канализационни услуги на “ВиК” ЕООД гр. Пловдив считано от 01.01.2019г., както следва:

Цена на водата

В и К услуги
Цени (лв./куб.м)
Доставянe на вода на потребителите:
Битови и приравнени към тях потребители1,230
Отвеждане на отпадъчни води0,117
Пречистване на отпадъчни води:
Битови и приравнени към тях потребители:0,498
Промишлени и други стопански потребители:
Степен на замърсяване 10,587
Степен на замърсяване 20,856
Степен на замърсяване 31,124

В цените не е включен ДДС.