Цена на водата

С Решение № Ц-46 от 30.12.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди, считано от 01.01.2021 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1,248
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води0,126
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнени към тях потребители0,490

Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 0,578
степен на замърсяване 2 0,843
степен на замърсяване 31,108