„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив окончателно спечели дело за наложена финансова корекция от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

С окончателно решение от 03.02.2023 г.Върховният административен съд потвърди решение на Административен съд Пловдив, с което на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- гр. Пловдив  бе отменена наложената финансова корекцияв размер на 5% от стойността на допустимите разходи по Договор № КС-02-08 от 02.04.2021 г. с изпълнител ДЗЗД „Карлово 2020" на стойност 2 357 730,16 лв. без ДДС.

С така постановеното окончателно решение, Върховният административен съд приема,  че оспореното решение на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. е незаконосъобразно, и че не са установени нарушения съставляващи „нередност" по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 9 ЗУСЕСИФ от страна на бенефициента  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Пловдив.