„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив

                                          


В Община Стамболийски стартираха строително-монтажните работи по договор „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски“. Дейността е част от проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”. Дружеството „Водоснабдяване и канализация“, в качеството му на оператор за област Пловдив, е бенефициент по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Обектите, които са включени в проекта в 6 общини - Пловдив, Асеновград, Първомай, Стамболийски, Карлово и Хисаря, са селектирани в резултат на регионално прединвестиционно проучване.

Изпълнител на дейността на обекта в Стамболийски е пловдивската фирма „Драгиев и Ко” ООД. Общата стойност на договора за инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор, е 222 800 лева без ДДС.

Основната цел на проекта е подобряване на съществуващите системи за управление на питейните и отпадъчните води на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на територията на изпълнение на проекта, осигуряване на екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води. Проектът е насочен и към повишаване на ефективността на ползване на водите, както и намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи.

Стойността на целия проект за 6-те общини е 134 720 653,75 лв., от които:

80 993 613,84 лв. – европейско съфинансиране от Кохезионния фонд

14 292 990,68 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България

16 986 995,72 лв. – собствен принос на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

22 447 053,51 лв. – недопустими разходи

Общата дължина на водопроводната и канализационна мрежа, която се очаква да бъде изградена или съответно реконструирана, възлиза на 56 105 м, от които 39 522 м по компонент „Водоснабдяване“ и 16 583 м по компонент „Отвеждане и пречистване“.