ВиК-Пловдив реконструира довеждащ водопровод в Стамболийски, успешно приключва и 2 обекта в Пловдив

Дейностите се извършват по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив”, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

В Община Стамболийски приключиха строително-монтажните работи по договор „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски“. Дейността е част от проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”. Дружеството „Водоснабдяване и канализация“, в качеството му на оператор за област Пловдив, е бенефициент по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Обектът е въведен в експлоатация, като е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Пд-199 от 06.07.2022 г. Изпълнител на договора за инженеринг е фирма „Драгиев и Ко“ ООД. В рамките на проекта е реконструиран 516 м довеждащ водопровод от ПС „Стамболийски” до регулацията на гр. Стамболийски на обща стойност 203 280,30 лева без ДДС. Посочената сума включва проектиране, строителство и авторски надзор.

До края на месец септември 2022 г. предстои приключване на изпълнението на строително-монтажните дейности за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от Помпена станция „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе” и ул. „Царевец“. Въвеждането на обекта в експлоатация се предвижда в началото на месец ноември 2022 г. Към момента, по този проект, са реконструирани 3 421,67 м довеждащ водопровод. Стойността на договора за инженеринг е 3 274 000 лева без ДДС.

До края на месец септември 2022 г. се очаква да приключи изпълнението на строително-монтажните дейности за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от Помпена станция „Север“ до бул. „България“, гр. Пловдив“  на стойност 3 269 800 лева без ДДС, по който са реконструирани 3 901 м довеждащ водопровод. Въвеждането на обекта в експлоатация се предвижда също в началото на месец ноември 2022 г. Изпълнител и на двата обекта в гр. Пловдив е фирма „Драгиев и Ко“ ООД.