Проект: BG16M1OP002-1.016-0007 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България”

Започва работа по Южния обходен колектор в Пловдив

Първа копка на най-големия проект на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив,  BG16M1OP002-1.016-0007 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България”,  бе направена  на 11.10.2022 г. в гр. Пловдив.

На събитието присъстваха заместник - министърът на регионалното развитие и благоустройството г-н Захари Христов, областният управител на област Пловдив д-р Ангел Стоев, заместник – областният управител-  г-жа Иванка Петкова, народните представители Манол Генов от БСП и Лилия Недева от „Български възход“,заместник-кметовете Пламен Райчев и Тодор Чонов, представители на местната власт, както и изпълнителите по проекта.

Официалното събитие даде старт и на най-чакания проект за гр. Пловдив -  „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив”.

Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив  инж. Огнян Кулишев представи основните цели и дейности по  проекта и поясни: „ От особено важно значение е изграждането на Южния обходен колектор. С неговото въвеждане в експлоатация ще разтоварим канализационната мрежа на централната и южната част на града. Темповете, с които се разраства град Пловдив, както и проливните дъждове в последно време, могат да доведат до това,  при интензивни дъждове, градът да заприлича на Венеция. Но, при изграждане на Южния обходен колектор, се надяваме да се облекчи изцяло хидравликата на града.“

„С реализирането на този проект, ВиК Пловдив ще постигне цел номер 1 – да опазим и подобрим състоянието на водните ресурси.“, завърши инж. Кулишев.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството г-н Захари Христов пожела  успех на строителя и на ВиК Пловдив в управлението на проекта и ги увери, че „МРРБ ще бъде в помощ и ще съдейства по всички линии за изпълнението на този проект.“

Успех пожела и областният управител д-р Ангел Стоев - „Проектът, по който започва работа днес, е много важен, най-малкото поради това, че ще имаме една модерна система за водоснабдяване и канализация, в следствие, на което, ще бъдат намалени загубите.“, каза  Стоев и допълни: „ Служебното правителство отпусна, със свое постановление, 406 млн. лева на общините в България за доизграждане на пътна инфраструктура, за улична мрежа и за ВиК системи. Около 42 млн. лв. от тези средства са за Пловдивска област,  като 12 млн. лв. от тях са за системата на ВиК. Така че усилията за подобряване на ВиК системата продължават.“

От страна на Община Пловдив в първата копка  участваха заместник-кметът по транспорта Тодор Чонов и заместник-кметът  по строителство и инвестиции Пламен Райчев.  Райчев призова хората за повече търпение  и се извини за дискомфорта, който се причинява на пловдивчани заради множеството започнали инфраструктурни обекти.

„В този мандат ще реализираме най-значимите проекти за град Пловдив. Те са на обща стойност над 500 млн. лв. Надявам се, всичко,  което сме започнали и с което сме се наели, да бъде завършено в срок, за да се поздравим с една отлична инфраструктура след една-две години. За да можем да подобрим живота на хората и  да подобрим въздуха в града, защото замърсяването  не е само от автомобилите, то е и от отходната канализация.“ , посочи Райчев.

  Дружеството „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, в качеството му на оператор за обособена територия – област Пловдив и бенефициент по процедура BG161М1ОР002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на ОПОС 2014-2020 г., изпълнява проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“. Основната цел на проекта е подобряване на съществуващите системи за управление на питейните и отпадъчните води на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на територията на изпълнение на проекта, ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води и осигуряване на екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води.

Проектът е финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020.

Общата стойност на проекта е 134 720 653,75 лв., от които:

80 993 613, 84 лв. – европейско съфинансиране от Кохезионния фонд;

14 292 990,68 лв. - национално съфинансиране  от държавния бюджет на Република България;

16 986 995,72  лв. собствен принос на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив;

22 447 053,51 лв. – недопустими разходи;