Проект: № BG16M1OP002-1.016-0007 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България“

                                                                                                            


"Водоснабдяване и канализация" EООД, гр. Пловдив започна изпълнение на проект по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“

На 28.08.2019 г. "Водоснабдяване и канализация" EООД, гр. Пловдив подписа Административен договор с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0007-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“,

Бенефициент:  "Водоснабдяване и канализация" ЕООД,  гр. Пловдив

Проект: № BG16M1OP002-1.016-0007 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България“

Обща стойност на проекта: 137 830 825,33 лв. с ДДС от които:

Безвъзмездна финансова помощ:

·  82 858 723,49 лв. без ДДС - допустими разходи финансирани със средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз и

·  14 622 127,70 лв. без ДДС - допустими разходи представляващи национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Финансиране от страна на Бенефициента:

·  17 378 169,92 лв. допустими разходи представляващи собствен принос на Бенефициента „ВиК“ ЕООД – Пловдив и

·  22 971 804,22 лв. представляващи ДДС – недопустим разход по процедура BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“. 

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца, считано от сключването на Административния договор, като срока за физическото изпълнение на дейностите по проекта е 49 месеца.