НЯМА ОПАСНОСТ ОТ ВОДЕН РЕЖИМ В ГРАД ПЛОВДИВ И ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

В правомощията на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Пловдив не е включено поддържането на  язовири на територията на област Пловдив.

Към 03.01.2020 г. не отчитаме проблеми, свързани с намален дебит на  водоизточниците.

Нямаме селища на режимно водоснабдяване на територията, обслужвана от „ВиК” ЕООД – Пловдив и  към настоящия момент не отчитаме риск от въвеждането на режим.

В три населени места се отчита влошено качество на питейната вода и населението е информирано водата временно да не се използва за питейни цели:

1.  С. Мътеница, община Хисаря

2.  С. Брягово, община Първомай

3.  С. Пъдарско, община Брезово