НОВИ ЦЕНИ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ ОТ 01 ЮЛИ 2017

"ВиК” ЕООД гр. Пловдив уведомява своите абонати, че с Решение № БЦ-Ц-6 от 09.06.2017 г.  Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди, считано от 01.07.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017г. и одобри цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018-2021г., както следва: 

1. Утвърдени цени на ВиК услуги за 2017 г.:


Цени на ВиК услуги в лв./куб.м без ДДС2017г.
1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите1,188
2.Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
0,105
3.Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

3.1Битови и приравнените към тях потребители0,493
3.2Промишлени и други стопански потребители

Степен на замърсяване 1 0,582

Степен на замърсяване 2
0,848

Степен на замърсяване 3
1,115


2. Одобрени цени на ВиК услуги за период 2018 - 2021 г.:


Цени на ВиК услуги в лв./куб.м без ДДС2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.
1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
1,1941,1951,1881,189
2.Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
0,1150,1140,1160,120
3.Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
3.1Битови и приравнените към тях потребители
0,4960,4940,4780,481
3.2Промишлени и други стопански потребители


Степен на замърсяване 1 
0,5860,5820,5640,568

Степен на замърсяване 2
0,8540,8490,8220,828

Степен на замърсяване 3
1,1221,1151,0801,088