ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ - ПСОВ ГР. ПЛОВДИВ

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

У В Е Д О М Я В А М E

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: „Добавяне на нови отпадъци с код 19 08 01 и 19 08 02 за временно съхранение на Площадка № 1, находяща се в ПИ № 56784.103.1, гр. Пловдив обл. Пловдив, местност м. Бей кър.“

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Пловдив, Район Северен, гр. Пловдив, бул. "Шести Септември" № 274 или в РИОСВ – гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122.