Услуги предлагани от Лаборатория

Показатели/характеристики Метод на изпитване Цена в лв.
с ДДС
Вземане на проби/извадки
Вземане на проби/извадки от вода за пиене и вода за производство на храни и напитки от кран БДС ISO 5667-5 10,40 *
Микробиологични показатели / Характеристики
Колиформни бактерии / Ешерихия коли БДС EN ISO 9308-1 43,00
Колиформни бактерии /Ешерихия коли БДС EN ISO 9308-2 23,00
Чревни ентерококи БДС EN ISO 7899-2 35,60
Клостридиум перфрингенс (вкл. спори) БДС EN ISO 14189 50,40
Брой жизнеспособни микроорганизми / общо микробно число/ БДС EN ISO 6222 41,60
Микробиологични анализи
Повърхностни води
Ешерихия коли / Колиформни бактерии БДС EN ISO 9308-2 63,00
Спори на сулфитредуциращи анаероби БДС EN 26461-2 56,10
Брой жизнеспособни микроорганизми БДС EN ISO 6222 48,00
Утайки
Ешерихия коли ВМИ 1 ОВ 76,40
Ешерихия коли СД CEN/TR 16193 (метод C) 64,00
Сулфитредуциращи анаероби (Сlostridia perfringens) ВМИ 2 ОВ 46,40
Салмонела (Salmonella) ВМИ 3 ОВ 73,90
Пробовземане
Вземане на проби от канализационни тръби, канали и ревизионни шахти БДС ISO 5667-10 13,90 *
Издаване на протоколи
Издававане на протокол и финансов документ 12,70
Изчисляване на неопределеност при измерване, издаване на протокол и финансов документ 25,00
Физико-химични показатели/характеристики
Български държавен стандарт
Цвят БДС 8451 6,00
Мирис БДС 8451 3,90
Вкус БДС 8451 3,90
Активна реакция БДС 3424 10,60
Електропроводимост БДС EN 27888 9,70
Перманганатна окисляемост БДС 3413 16,70
Хлориди БДС 3414 12,70
Обща твърдост/Сума от калций и магнезий/ БДС ISO 6059 12,70
Калций БДС ISO 6058 12,70
Неразтворени вещества БДС EN 872 22,90
Пробоподготовка за определяне на тежки метали БДС EN ISO 11885 14,40
Алуминий БДС EN ISO 11885 38,00
Антимон БДС EN ISO 11885 38,00
Арсен БДС EN ISO 11885 38,00
Барий БДС EN ISO 11885 38,00
Берилий БДС EN ISO 11885 38,00
Бор БДС EN ISO 11885 38,00
Ванадий БДС EN ISO 11885 38,00
Желязо БДС EN ISO 11885 38,00
Кадмий БДС EN ISO 11885 38,00
Калций БДС EN ISO 11885 38,00
Кобалт БДС EN ISO 11885 38,00
Магнезий БДС EN ISO 11885 38,00
Манган БДС EN ISO 11885 38,00
Мед БДС EN ISO 11885 38,00
Натрий БДС EN ISO 11885 38,00
Никел БДС EN ISO 11885 38,00
Олово БДС EN ISO 11885 38,00
Селен БДС EN ISO 11885 38,00
Хром БДС EN ISO 11885 38,00
Цинк БДС EN ISO 11885 38,00
Определяне на 8 броя тежки метали в единична проба с ICP БДС EN ISO 11885 96,00
Определяне на 16 броя тежки метали в единична проба с ICP БДС EN ISO 11885 190,00
1,2-дихлоретан БДС EN ISO 10301 101,00
Трихлоретен, тетрахлоретен БДС EN ISO 10301 101,00
Трихалометани /общо/ БДС EN ISO 10301 101,00
Определяне на летливи хлороорганични съединения: 1,2-дихлоретан, трихлоретен, тетрахлоретен, трихалометани /общо/ БДС EN ISO 10301 101,00
Пробоподготовка за определяне на пестициди БДС EN ISO 6468 / БДС EN 12918 33,00
Органохлорни пестициди БДС EN ISO 6468 192,00
Органофосфорни пестициди БДС EN 12918 192,00
Валидирани методи за анализ
Амониев йон ВМИ 1.14739 14,50
Нитрити ВМИ 1.14547 14,60
Нитрати ВМИ 1.14563 15,00
Сулфати ВМИ 1.14548 15,50
Фосфати ВМИ 1.14543 15,50
Желязо ВМИ 1.00796 11,60
Манган ВМИ 1.00816 11,60
Флуориди ВМИ 1.14557 13,40
Цианиди ВМИ 1.14561 16,70
Общ азот ВМИ 1.14537 18,80
ПАВ /аниони/ ВМИ 1.14697 15,70
ХПК /химична потребност от кислород/ ВМИ 1.14560 14,00
Живак ВМИ AULA-254 GOLD ASD 42,50
Отпадъчни води
Активна реакция /рН/ БДС 17.1.4.27 10,00
Окисляемост перманганатна БДС 17.1.4.16 19,70
Амоняк /амониеви йони/ амониев азот БДС 17.1.4.10 16,00
Амоняк /амониеви йони/ амониев азот ВМИ 1.14559 18,70
Амоняк /амониеви йони/ амониев азот ВМИ 1.14739 18,50
Нитрити /нитритен азот БДС EN 26777 19,80
Нитрити /нитритен азот ВМИ 1.14547 18,70
Нитрати /нитратен азот БДС17.1.4.12 17,80
Нитрати /нитратен азот ВМИ 1.14542 17,30
Общ азот ВМИ 1.14537 22,70
Сулфати ВМИ 1. 14548 17,90
Фосфати /общ фосфор БДС EN ISO 6878 34,40
Фосфати /общ фосфор ВМИ 1.14729 19,40
Желязо ВМИ 1.14896 19,20
Хром общ /хром тривалентен/ хром шествалентен ВМИ 1.14552 24,30
Никел ВМИ 1.14785 24,50
Феноли ВМИ 1.00856 15,00
Цианиди ВМИ 1.14561 20,90
Общ сух остатък БДС 17.1.4.04 17,00
Неразтворени вещества БДС 17.1.4.04 18,00
Разтворени вещества БДС 17.1.4.04 19,50
Разтворен кислород БДС EN 25813 22,80
Химична потребност от кислород /ХПК/ БДС 17.1.4.02 27,20
Химична потребност от кислород /ХПК/ ВМИ 1.14560 17,90
Анионни ПАВ ВМИ 1.14697 19,80
БПК5 БДС EN ISO 5815-1 / БДС EN 1899- 2 25,80
n-хексанекстрахируеми вещества ЕРА 1664 28,90
Нефтопродукти ЕРА 1664 43,70
Пробоподготовка за анализ на нефтопродукти /въглеводороден индекс за нефтопродукти/ - газхроматографски метод БДС EN ISO 9377-2 46,80
Нефтопродукти /въглеводороден индекс за нефтопродукти/ - газхроматографски метод БДС EN ISO 9377-2 73,00
Мазнини ЕРА 1664 43,70
Мед ВМИ 1.14767 20,00
Цинк ВМИ 1. 00861 17,20
Олово ВМИ 1.09717 14,60
Кадмий ВМИ 1.01745 15,10

*Цената е без транспортни разходи, които се добавят за всеки конкретен случай