Профил на купувача

Обявление за прекратена процедура е публикувано в РОП на 04.10.2017 г. и в ОВ на ЕС под номер 2017/S190-389972 на 04.10.2017 г.

Поръчката е прекратена с Решение ЗОП-08/19.09.2017 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, което е публикувано в досието, раздел Решения.

Поръчката е публикувана в електронната страница на РОП под идентификационен номер 00197-2017-0006 на 18.08.2017 г. и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333438393036

 


« назад