Профил на купувача

Поръчката е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2016-0020 на 06.12.2016 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333431333838

Становището на АОП при осъществен предварителен контрол е, че прилагането на избраното правно основание е законосъобразно и е достъпно на следния адрес: http://www.aop.bg/jc_view.php?id=341388« назад