Профил на купувача

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054903 на 02.08.2016 г. и е достъпна на този линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870


Срокът за подаване на оферти е удължен, за което е публикувана информация на страницата на АОП -  Регистър обществени поръчкипод № 9055158 от 09.08.2016 г. и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9055158


« назад