Профил на купувача

Процедурата се прекратява с Решение ЗОП-07/12.07.2019 г., което е публикувано в раздел Решение за избор на изпълнител.

Процедурата е публикувана в РОП на 17.06.2019 г. с идентификационен номер 00197-2019-0004 и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333730303134

« назад