Профил на купувача

Всички действия по процедурата са спрени считано от 19.06.2019 г. (виж "Съобщения") до влизане в сила на Решение № 891/01.08.2019 г. на КЗК

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0003 и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333639323834« назад