Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на консумативи, реактиви и химикали по следните обособени позиции: А) Тест набори и консумативи за работа със спектрофотометри NOVA 400NOVA 60 и PHARO 100; Б) Сертифицирани сравнителни материали за проверка на методи; В) Сертифицирани сравнителни материали за рН и електропроводимост, точни разтвори, реактиви и химикали; Г) Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) и референтни материализа анализ на водни проби чрез спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP); Д) Сертифицирани сравнителни материали за газхроматографски анализ; Е) Тест набори и Стандарти Адиста за работа с фотометър DR 2800

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9031326 на 27.06.2014 г. и е достъпна на този линк:

Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че  офертите на  участниците ще бъдат отворени на 15.07.2014 г. (вторник) от 15.30 часа в Заседателната зала на Дружеството.

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031326

Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачения по-долу файл: « назад