Профил на купувача до 15.04.16 г.

Поръчката е прекратена на 26.09.2014 г., за което подалите оферта участници са уведомени своевременно.

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9033284 на 03.09.2014 г. и е достъпна на следния адрес: 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9033284« назад