Профил на купувача до 15.04.16 г.

Cъгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовата оферта на допуснатия участник ще бъде отворена на 26.09.2014 г. (петък) от 09.30 часа в Заседателната зала на Дружеството.

При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 00197-2014-0024 на 30.06.2014 г.

Краен срок за закупуване на документация - до 16,00 часа на 28.07.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 04.08.2014 г.

Уточнение по постъпило запитване по документацията за участие е дадено в приложения по-долу файл:


« назад