Профил на купувача до 15.04.16 г.

С Решение № 315 от 18.09.2014 г. на Управителя на "ВиК" ЕООД - Пловдив процедурата е прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП. С Решението може да се запознаете на следния адрес: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=624359&newver=2

С Решение № 294 от 22.08.2014 г. за промяна на основание чл. 27а, ал. 9, т. 2 от ЗОП, е удължен срока за подаване на оферти - до 16,00 часа на 01.09.2014 г., а датата и часът за отваряне на оферти е променен на 02.09.2014 г. от 10,00 часа. С Решението може да се запознаете на следния адрес: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=620395&newver=2 

Във връзка с постъпила жалба с искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата”, съгласно разпоредбите на чл. 120а, ал. 1 от ЗОП, информираме всички заинтересувани лица, че процедурата е спряна до влизане в сила на определение/решение съгласно разпоредбите на  чл. 120а, ал. 2 от ЗОП.

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 00197-2014-0023 на 30.06.2014 г.

Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 28.07.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 04.08.2014 г.

Уточнения по постъпили запитвания по документацията за участие са дадени в приложените по-долу файлове:


« назад