Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив със задължителна застраховка “Гражданска отговорност”; Б) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив по застраховка „Автокаско”; В) Животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.: Групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”,  доброволна застраховка “Злополука” с изплащане на медицински разходи и застраховка “Живот” (общо заболяване); Г) Застраховка „Имущество” и Обща гражданска отговорност на ЛИК”.

Процедурата е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под номер 00197-2014-0021 на 27.06.2014 г.


Краен срок за купуване на документация: до 16:00 часа на 23.07.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 30.07.2014 г.

Уточнения по постъпили запитвания по документацията за участие са дадени в приложените по-долу файлове:

В изпълнение разпоредбите на чл.  62, ал. 1, т. 1 от ЗОП гаранциите за участие на следните участници:

1.  „Дженерали Животозастраховане” АД - отстранен

2.  “Животозастрахователен институт” АД - отстранен

3.  ЗЕАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” - отстранен

4.  „Дженерали Застраховане” АД - отстранен

5.  ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД (поз. Б) - отстранен

6.  ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” - отстранен

7.  „ХДИ Застраховане” АД - отстранен

8.  „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД (поз. А и Г) – класиран на 3-то място)

са освободени на 04.12.2014 г.
« назад