Профил на купувача до 15.04.16 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че: Ценовата оферта на допуснатия участник ще бъде отворена на 19.09.2014 г. (петък) от 09.30 часа в Заседателната зала на Дружеството.

При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 00197-2014-0020 на 26.06.2014 г.

Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 22.07.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 29.07.2014 г. 


« назад