Профил на купувача до 15.04.16 г.

Поръчката е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2014-0017 на 20.06.2014 г.

Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 16.07.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 23.07.2014 г.


Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 07.10.2014 г. (вторник) от 09.30 часа в Заседателната зала на Дружеството.

При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

На прикачен по-долу файл се намират Протокол 3 на Комисията и Решение на Управителя на "В и К" ЕООД - Пловдив за избор на изпълнител по процедурата.


« назад