Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата е публикувана под номер 00197-2014-0016 на 18.06.2014 г. в електронната страница на РОП

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 22.08.2014 г. (петък) от 15:00 часа в Заседателната зала на Дружеството.

При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел

Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 14.07.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 21.07.2014 г.

Уточнение по постъпило запитване по документацията за участие е дадено в приложения по-долу файл:

Информация за сключения договор по проведената процедура е публикувана на 08.10.2014 г. в електронната страница на РОП и може да бъде намерена на следния линк:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=627690&newver=2

Гаранцията за участие в процедурата на избрания за изпълнител участник "Райчев" ЕООД - Пловдив е възстановена на 08.10.2014 г.


« назад