Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2014-0014 на 16.06.2014 г.

Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 14.07.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 21.07.2014 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 31.07.2014 г. (четвъртък) от 15.00 часа в Заседателната зала на Дружеството.

При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


Уточнение по постъпило запитване по документацията за участие е дадено в приложения по-долу файл:


« назад