Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата е публикувана под № 00197-2014-0013 на 11.06.2014 година в електронната страница на РОП

Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 07.07.2014 година

Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 14.07.2014 година

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 22.07.2014 г. (вторник) от 09:30 часа в Заседателната зала на Дружеството.

При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел« назад