Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9029763 на 28.05.2014 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029763

Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачения по-долу файл:

Текстът на т. 6. Обхват и съдържание на техническия проект от Техническата спецификация, в следната част:

"Техническият проект за „Рекултивация на депо за утайки от ПСОВ  Пловдив” да се изготви съгласно Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, вкл. изм. и допълнения (изм., ДВ бр. 87 от 2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 27 от 01.04.2011 г.)"

да се чете по следния начин: "Техническият проект за „Рекултивация на депо за утайки от ПСОВ  Пловдив” да се изготви съгласно Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ бр. 80 от 2013 г.)"

Процедурата е прекратена съгласно утвърден протокол от 24.09.2014 г



« назад