Профил на купувача до 15.04.16 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатия участник ще бъде отворена на 04.07.2014 г. (петък) от 09,30 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2014-0010 на 27.05.2014 г.

Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 23.06.2014 год.

Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 30.06.2014 год.


« назад