Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под номер 00197-2014-0009 на 26.05.2014 г.


Краен срок за купуване на документация: до 16:00 часа на 23.06.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 30.06.2014 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 08.07.2014 г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на Дружеството.

При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
« назад