Профил на купувача до 15.04.16 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 27.08.2014 г. (сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Във връзка с постъпило запитване по процедурата , моля отворете прикачените файлове!

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2014-0006 на 29.04.2014 г.

Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 03.06.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 13.06.2014 г.


« назад