Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата е прекратена с Решение № 323/01.10.2014 г. на Управителя на Дружеството, което може да бъде видяно на следния адрес:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=626718&newver=2

Cъгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 15.08.2014 г. (петък) от 09.30 часа в Заседателната зала на Дружеството. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 2 от ЗОП Ви уведомяваме, че:

Офертите на участниците ще бъдат отворени на 03.06.2014 г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на Дружеството.


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: “Софтуерна интеграция на информационната система на  „ВиК” ЕООД - Пловдив, която да обединява наличните в дружеството информационни системи – „Инкасо – Билинг система”, „Счетоводство” и „Складово стопанство”, с възможност за разработка, внедряване и интегриране на нови модули и обновяване на съществуващите”

Процедурата е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под номер 00197-2014-0005 на 22.04.2014 г.

По постъпило запитване по процедурата има изготвен отговор - моля отворете прикачения файл!
Краен срок за купуване на документация: до 16:00 часа на 19.05.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 26.05.2014 г.« назад