Профил на купувача до 15.04.16 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че:

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 02.06.2014 г. (понеделник) от 15.30 часа в Заседателната зала на Дружеството.

При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.







ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: “Доставка за нуждите на „В и К” ЕООД – Пловдив, по обособени позиции, на: А) Тръби за питейно-битово водоснабдяване, включващи:А1) Полиетиленови тръби висока плътност от PE100, двуслойни тръби от PE100RC за открито полагане без пясъчно легло и трислойни тръби от PE100RC за безизкопно полагане; А2) ПЕ фасонни части за челно заваряване и електрофузно заваряване от Ø63 до Ø630 включително; А3) ПП фасонни части за механична връзка от Ø20 до Ø110 включително и водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от Ø20 до Ø315 включително; А4) Чугунени тръби  за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части към тях; А5) PVC-O тръби за питейно-битово водоснабдяване; А6) Стъклопластови тръби напорни за питейно-битово водоснабдяване и свързващи елементи към тях, от Ø300 до Ø1000 включително, DN 6, 10, 16; Б) Тръби за отвеждане на отпадъчни води, включващи: Б1) Стъклопластови тръби безнапорни за отвеждане на отпадъчни води и свързващи елементи към тях от Ø300 до Ø2000 включително;  Б2) Полипропиленови гофрирани двуслойни тръби и свързващи елементи към тях за отвеждане на отпадъчни води от Ø150(160) до Ø1000 включително по номинален диаметър с клас SN4 и SN8; Б3) Стъклокерамични тръби за отвеждане на отпадъчни води”


Процедурата е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под номер 00197-2014-0003 на 07.03.2014 г.


Краен срок за купуване на документация: до 16:00 часа на 11.04.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 22.04.2014 г.




« назад