Профил на купувача до 15.04.16 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 2 от ЗОП Ви уведомяваме, че офертите на участниците ще бъдат отворени на 14.04.2014 г. (понеделник) от 12.00 часа в Заседателната зала на Дружеството.

При отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Във връзка с постъпили въпроси моля, отворете по-долу прикачения файл.

Процедурата е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под номер 00197-2014-0004 на 07.03.2014 г.


Краен срок за купуване на документация: до 16:00 часа на 02.04.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 09.04.2014 г.« назад